з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Страх не такий вже й страшний!

Страх не такий вже й страшний!

Ми всі знаємо, що таке страх. Страх – почуття нормальне і навіть потрібне, оскільки природа нагородила нас страхом саме для самозбереження в ситуаціях, коли реально існує небезпека. Боятися, коли нам щось загрожує, – це природно. Але мільйони людей у світі бояться абсолютно звичайних речей: ліфтів, павуків, дитячих ляльок, уколів, блискавок, водойм, бібліотек, клоунів, скла, коней, туману, натовпу, стоматологів, снігу, комп'ютерів, сходів, кладовищ, грибів, змін, цілуватися, залишатися самому… Такий нав'язливий страх без обгрунтованих причин може заповнити все життя, впливати на вчинки і прийняття рішень, завдати шкоди психічному здоров'ю. Крім того, страх впливає також і на фізичне здоров'я та тривалість життя.

Наші страхи виникають в нашій голові. Страх – це продукт свідомості, тому людині під силу ним управляти. Головне – усвідомити природу і причину страху. Звідки ж беруться наші страхи?

Ми боїмося чогось, якщо знаємо, що нас чекають неприємні емоції або фізичний біль. Якщо ми налаштовуємося на щось погане (буде боляче, буде соромно і т.п.), в цьому випадку з'являється страх, тому що у нас вже є досвід, як це – коли боляче, соромно і так далі. Страхи кореняться в нашому минулому: якщо було боляче у стоматолога – з'являється боязнь стоматологів, якщо падали зі сходів – боїмося сходів, побачили сюжет про авіакатастрофу – з'явився страх літати. Але страх – це всього лише страх, він може не мати нічого спільного з реальністю, може бути вже «неактуальним», може бути чужим страхом, нав'язаним кимось іншим. Як же все-таки побороти страх?

Оцініть противника
Щоб побороти свій страх, потрібно спочатку його усвідомити. Підійдіть до цього завдання раціонально, без емоцій. Багато хто прагне не думати про свій страх, але він все одно нікуди не зникає і час від часу дає про себе знати. З'ясуйте для себе, чого саме Ви боїтеся, і погодьтеся з тим, що «так, боюся». Проаналізуйте, звідки міг узятися Ваш страх, чому Ви боїтеся цієї ситуації: боїтеся, оскільки вже знаєте, як це, чи навпаки – боїтеся від незнання, що буде. А може це чужий страх? Може павуків боїться, наприклад, Ваша мама, а Ви просто звикли з дитинства, що павуків треба боятися?

Оцініть свій страх. Чи справді реальна і актуальна загроза? Як кажуть, у страху очі великі. Тверезо оцініть, наскільки велика ймовірність того, чого Ви боїтеся. Якщо боїтеся літати, переконайте себе, наприклад, що ймовірність падіння вашого літака мізерно мала в порівнянні з імовірністю потрапляння в автокатастрофу. Або чим Вам, наприклад, реально може загрожувати звичайний павук, якого так боїтеся? До речі, найчастіше страхи розвиваються в емоційних людей з бурхливою фантазією, тобто зазвичай спровоковані вони уявної загрозою, а не реальною.

Шукайте плюси
У спокійному стані спробуйте пережити свій страх, розкладаючи його по поличках. Дивіться на уявну ситуацію, як на кіно: Ви глядач, який дивиться фільм. Розглядайте і аналізуйте дії, які Ви робите у своєму «кіно», відзначте, які емоції у Вас виникають, подумки зупиняйте ролик, щоб обдумати кожну деталь, проаналізувати, розкласти на дрібні елементи. Подумайте, які плюси є в цій «страшній ситуації». Що Ви можете взяти для себе, переживши свій страх. Можливо, Ви здобудете цінний досвід? Або, переживши страшну ситуацію, отримаєте натомість щось приємне: досягнення, нагороду, вигоду? Якщо ми налаштовані на радість, то переживаємо позитивні емоції. Знайдіть у своєму страху ту радість, яка може стати головною метою, і тоді Ваша «страшна ситуація» перетвориться тільки в невеличке випробування на шляху до очікуваного задоволення.

Атакуйте першими
Після раціонального аналізу страху Ви вже готові до зустрічі з ним. Атакуйте його першими. Спробуйте свідомо робити те, чого боїтеся, пам'ятаючи про природу свого страху і його «плюси». Перші рази подолання страху ще будуть супроводжувати емоції, але, зробивши це кілька разів, Ви, щасливі, зрозумієте, що страх зник, Ви його перемогли. А значить – Ви сильні, Ви можете все і Вам не страшні ніякі випробування.


RUS


Страх не так и страшен!

Страх не так и страшен!

Мы все знаем, что такое страх. Страх – чувство нормальное и даже нужное, поскольку природа наградила нас страхом именно для самосохранения в ситуациях, когда реально существует опасность. Бояться, когда нам что-то угрожает, – это естественно. Но миллионы людей в мире боятся совершенно обычных вещей:  лифтов, пауков, детских кукол, уколов, молний, водоемов, библиотек, клоунов, стекла, лошадей, тумана, толпы, стоматологов, снега, компьютеров, лестниц, кладбищ, грибов, перемен, целоваться, оставаться одному… Такой навязчивый страх без обоснованных причин может заполнить всю жизнь, влиять на поступки и принятие решений, нанести вред психическому здоровью. Кроме того, страх влияет также и на физическое здоровье и продолжительность жизни.

Наши страхи возникают в нашей голове. Страх – это продукт сознания, поэтому человеку под силу им управлять. Главное – осознать природу и причину страха. Откуда же берутся наши страхи?

Мы боимся чего-то, если знаем, что нас ждут неприятные эмоции или физическая боль. Если мы настраиваемся на что-то плохое (будет больно, будет стыдно и т.п.), в этом случае появляется страх, потому что у нас уже есть опыт, как это – когда больно, стыдно и так далее. Страхи коренятся в нашем прошлом: если было больно у стоматолога – появляется боязнь стоматологов, если падали с лестницы – боимся лестниц, увидели сюжет об авиакатастрофе – появился страх летать. Но страх – это всего лишь страх, он может не иметь ничего общего с реальностью, может быть уже «неактуальным», может быть чужим страхом, навязанным кем-то другим. Как же все-таки побороть страх?

Оцените противника
Чтобы побороть свой страх, нужно сначала его осознать. Подойдите к этому заданию рационально, без эмоций. Многие стараются не думать о своем страхе, но он все равно никуда не девается и время от времени дает о себе знать. Выясните для себя, чего именно Вы боитесь, и согласитесь с тем, что «да, боюсь». Проанализируйте, откуда мог взяться Ваш страх, почему Вы боитесь этой ситуации: боитесь, поскольку уже знаете, как это, или наоборот – боитесь от незнания, что будет. А может это чужой страх? Может пауков боится, например, Ваша мама, а Вы просто привыкли с детства, что пауков нужно бояться?

Оцените свой страх. Действительно ли реальная и актуальная угроза? Как говорят, у страха глаза велики. Трезво оцените, насколько велика вероятность того, чего Вы боитесь. Если боитесь летать, убедите себя, например, что вероятность падения вашего самолета ничтожно мала по сравнению с вероятностью попадания в автокатастрофу. Или чем Вам, например, реально может угрожать обычный паук, которого так боитесь? Кстати, чаще всего страхи развиваются в эмоциональных людей с бурной фантазией, то есть обычно спровоцированы они воображаемой угрозой, а не реальной.

Ищите плюсы
В спокойном состоянии попробуйте пережить свой страх, раскладывая его по полочкам. Смотрите на воображаемую ситуацию, как на кино: Вы зритель, который смотрит фильм. Рассматривайте и анализируйте действия, которые Вы совершаете в своем «кино», отметьте, какие эмоции у Вас возникают, мысленно останавливайте ролик, чтобы обдумать каждую деталь, проанализировать, разложить на мелкие элементы. Подумайте, какие плюсы есть в этой «страшной ситуации». Что Вы можете вынести для себя, пережив свой страх. Возможно, Вы приобретаете ценный опыт? Или, пережив страшную ситуацию, получаете взамен что-то приятное: достижение, награду, выгоду? Если мы предвкушаем радость, то переживаем позитивные эмоции. Найдите в своем страхе ту радость, которая может стать главной целью, и тогда Ваша «страшная ситуация» превратится только в небольшое испытание на пути к ожидаемому удовольствию.

Атакуйте первыми
После рационального анализа страха Вы уже готовы к встрече с ним. Атакуйте его первыми. Попробуйте сознательно делать то, чего боитесь, помня о природе своего страха и его «плюсах». Первые разы преодоление страха еще будут сопровождать эмоции, но, сделав это несколько раз, Вы, счастливы, поймете, что страх исчез, Вы его победили. А значит – Вы сильные, Вы можете все и Вам не страшны никакие испытания.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2396
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: