з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Як зважитися на щось зважитися

Як зважитися на щось зважитися

Усю свою історію люди відстоювали свою свободу волі та право вибору, яке завжди хтось намагався обмежити. Але чомусь, коли нам треба прийняти важливе рішення, для багатьох це стає справжнім випробуванням. Як взяти себе в руки та зробити усвідомлений вибір – от про що піде мова в цій статті.

Якщо перед вами постала серйозна проблема, і вам взагалі не хочеться що-небудь вирішувати, тому що виникає відчуття повної безнадійності, вдайтеся до простого прийому. Його приписують авторству Вілліса Каррієра. Уявіть собі найгірше вирішення ситуації – найгірше, що тільки може статися. Подумки примиріться з таким результатом. І починайте спокійно думати, як цього можна уникнути.

Насамперед, необхідно виробити варіанти вирішення проблеми. Іноді вам здається, що є тільки два виходи, і обоє вас не влаштовують. Постарайтеся придумати якнайбільше альтернатив – накидайте ідеї, нехай навіть безглуздих. Можливо, у процесі вам вдасться знайти третій, найоптимальніший варіант.

Буває і протилежна ситуація – потрібно обирати між хорошим і хорошим, ви боїтеся помилитися, не можете визначитися, що вам насправді потрібно. На цей випадок теж є простий психологічний прийом. Киньте монетку. Припустимо – ми зараз візьмемо для прикладу не надто серйозну проблему – вам потрібно вирішити, що приготувати на сніданок: яєчню або вівсяну кашу. Безумовно, і в яєчні, і у вівсяній каші є свої об'єктивні плюси та мінуси, але справа навіть не в цьому. Питання в тому, чого вам зараз насправді хочеться. Раптом ви приготуєте вівсянку, а жуючи її, будете думати тільки про яєчню й гірко шкодувати. Іноді так складно зрозуміти свої почуття та бажання. Отже, ви кидаєте монетку. Орел – яєчня, решка – вівсянка. Якщо випадає, приміром, орел, і у вас виникає бажання перекинути монетку, значить, вибирати потрібно протилежний варіант. Тобто, у нашому випадку, вівсянку.

Звичайно, довіряти своїм почуттям – це добре, але часто хочеться зробити обґрунтований вибір. Найбільшою популярністю користується так званий метод Франкліна.

Візьміть кілька аркушів паперу – скільки у вас є альтернативних варіантів. Зверху напишіть варіант вирішення, аркуш розділіть лінією на два стовпчики. На одній половині аркуша пропишіть усі аргументи за (плюси), а на другій – усі аргументи проти (мінуси). Запишіть спочатку позитивні моменти, а потім негативні. Для більшої наочності всі аргументи можна оцінити за шкалою важливості – позначити ступінь їх значимості у вигляді декількох плюсів або мінусів біля кожного аргументу. Наприклад, якщо довід на користь цього вирішення дуже серйозний – ставте три плюси, а якщо так собі – один. Те саме з доводами проти – тільки тут визначаємо кількість мінусів. Заодно ви зрозумієте свої пріоритети – без цього обґрунтоване рішення все одно не прийняти.

Потім викреслюємо аргументи за кількостю плюсів/мінусів. Наприклад, один потужний аргумент за (3 плюса) б'є один потужний аргумент проти (3 мінуса) – вони самознищуються. Або один аргумент на три плюси б'є два аргументи проти – на два та на один мінус. Потім дивимося, в якому стовпчику залишилися плюси або мінуси.

Є різні варіанти реалізації цього методу, але принцип той самий – потрібно об'єктивно зважити всі плюси та мінуси кожного вирішення. Звісно, плюси та мінуси, значимі для вас, а не плюси та мінуси взагалі.

І найголовніше, прийнявши рішення – повірити в нього. Інакше ви увесь час будете повертатися до думки про відхилений вами варіант. А раптом усе було б зараз краще, якби я тоді пішов в інший бік… Але насправді ви цього знати не можете. Коли вибір зроблений, шкодувати про щось немає сенсу.  Ви повинні бути впевнені, що ваше рішення правильне. Це тим більше просто, що в багатьох випадках правильних або неправильних рішень немає. Є тільки ваш вибір, який підходить вам. Тому вирішуйте і знайте, що все повинно бути добре.


RUS


Как решиться на что-то решиться

Как решиться на что-то решиться

Всю свою историю люди отстаивали свою свободу воли и право выбора, которое всегда кто-то пытался ограничить. Но почему-то, когда нам предстоит принять важное решение, для многих это становится настоящим испытанием. Как взять себя в руки и сделать осознанный выбор – вот о чем пойдет речь в этой статье.

Если перед вами встала серьезная проблема, и вам вообще не хочется что-либо решать, потому что возникает ощущение полной безнадежности, прибегнете к простой уловке. Ее приписывают авторству Уиллиса Карриера. Представьте себе наихудшее разрешение ситуации – самое плохое, что только может произойти. Мысленно примиритесь с таким исходом. И начинайте спокойно думать, как этого можно избежать.

Прежде всего, необходимо выработать варианты решения проблемы. Иногда вам кажется, что есть только два выхода, и оба вас не устраивают. Постарайтесь придумать как можно больше альтернатив – набросайте идеи, пускай даже самые нелепые. Возможно, в процессе вам удастся найти третий, самый оптимальный вариант.

Бывает и противоположная ситуация – предстоит выбирать между хорошим и хорошим, вы боитесь ошибиться, не можете определиться, что вам на самом деле нужно. На этот случай тоже есть простой психологический прием. Бросьте монетку. Допустим – мы сейчас возьмем для примера не самую серьезную проблему – вам нужно решить, что приготовить на завтрак: яичницу или овсяную кашу. Безусловно, и в яичнице, и в овсяной каше есть свои объективные плюсы и минусы, но дело даже не в этом. Вопрос в том, чего вам сейчас на самом деле хочется. Вдруг вы приготовите овсянку, а жуя ее, будете думать только о яичнице и горько сожалеть. Иногда так сложно понять свои чувства и желания. Так вот, вы бросаете монетку. Орел – яичница, решка – овсянка. Если выпадает, к примеру, орел, и у вас возникает желание перебросить монетку, значит выбирать нужно противоположный вариант. То есть, в нашем случае, овсянку.

Конечно, доверять своим чувствам – это хорошо, но часто хочется сделать обоснованный выбор. Наибольшей популярность пользуется так называемый метод Франклина.

Возьмите несколько листов бумаги – сколько у вас есть альтернативных вариантов. Сверху напишите вариант решения, лист разделите линией на две колонки. На одной половине листа пропишите все аргументы за (плюсы), а на второй – все аргументы против (минусы). Запишите сначала положительные моменты, а затем отрицательные. Для пущей наглядности все аргументы можно оценить по шкале важности – обозначить степень их значимости в виде нескольких плюсов или минусов возле каждого аргумента. Например, если довод в пользу этого решения очень серьезный – то ставьте три плюса, а если так себе – один. То же самое с доводами против – только тут определяем количество минусов. Заодно вы поймете свои приоритеты – без этого обоснованное решение все равно не принять.

Затем вычеркиваем аргументы по количеству плюсов/минусов. Например, один мощный аргумент за (3 плюса) бьет один мощный аргумент против (3 минуса) – они самоуничтожаются. Или один аргумент за  на три плюса бьет два аргумента против – на два и на один минус. Затем смотрим, в какой колонке остались плюсы или минусы.

Есть разные варианты реализации этого метода, но принцип один и тот же – нужно объективно взвесить все плюсы и минусы каждого решения. Конечно, плюсы и минусы, значимые для вас, а не плюсы и минусы вообще.

И самое главное, приняв решение – поверить в него. Иначе вы все время будете возвращаться к мысли об отклоненном вами варианте. А вдруг все было бы сейчас лучше, если бы я тогда пошел в другую сторону…  Но на самом деле вы этого знать не можете. Когда выбор сделан, сожалеть о чем-то не имеет смысла.  Вы должны быть уверены, что ваше решение правильное. Это тем более просто, что во многих случаях правильных или неправильных решений нет. Есть только ваш выбор, который подходит вам. Поэтому решайтесь и знайте, что все должно быть хорошо.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1548
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: