з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Здоров'я багато не буває

Здоров'я багато не буває

У всі часи і у всіх народів здоров'я вважалося однією з основних цінностей. У сучасному світі в боротьбі за здоров'я людини витрачаються величезні матеріальні та людські ресурси. Медицина досягла великих успіхів. Пішли в історію інфекційні хвороби, які мільйонами викошували народи Європи в середньовіччі. Забуті багато медичні проблеми, але з'явилися нові, перед якими медицина поки безсила. Це, перш за все, онкологічні та серцево-судинні захворювання, що скорочують життя людини. Є також чимало інших хвороб, що знижують якість життя.

Теорія і практика охорони здоров'я
Де люди втрачають велику частину свого здоров'я відомо добре. Погіршення екології, стреси, харчування, зловживання алкоголем, куріння підривають основи здоров'я. Теоретично медицина представляє шляхи підтримки та збереження здоров'я. Для цього необхідне збалансоване і помірне харчування екологічно чистими натуральними продуктами, активний спосіб життя з фізичними навантаженнями, відмова від шкідливих звичок і т.д.

На практиці охорона здоров'я побудовано так, що воно спрямоване на боротьбу з хворобами вже на просунутій стадії розвитку і серйозно загрожують людині. Попередження або профілактика захворювань знаходиться на дуже низькому рівні. До того ж, культура підтримки і збереження здоров'я, в більшості, у нашого народу відсутня. Якщо ж звернутися до досвіду народів Японії, Китаю, Кореї та інших країн Сходу, то можна побачити, що кожна людина, родина може без великих витрат протистояти негативним впливам сучасного життя. Для цього в раціон харчування вводиться безліч натуральних біологічно активних добавок у вигляді приправ – це морепродукти, трави, гриби. Наприклад, в Японії та Китаї в харчуванні населення широко використовується більше двадцяти видів культивованих грибів.

Досвід країн Сходу в унікальному продукті
В даний час в Україні з'явилося безліч різних біодобавок, які при правильному регулярному використанні можуть реально допомогти у відновленні і підтримці здоров'я. Великий асортимент таких біодобавок є в Компанії Амріта. Однією з таких біодобавок є «Мікотон». При його створенні був використаний досвід застосування лікарських грибів у країнах Сходу. «Мікотон» – препарат комплексної дії, призначений для відновлення і підтримки основ здоров'я людини. За рахунок хітину з дуже великою поверхнею він забезпечує очищення організму від різних шлаків, важких металів і радіонуклідів. Грибні глюкан продукту ефективно відновлюють імунну систему організму. Меланіни, що входять до його складу, є найбільш потужними природними антиоксидантами і здатні нейтралізувати надлишок вільних радикалів. Комплекс цих біополімерів надає «Мікотону» сильні антибактеріальні, антивірусні й антигрибкові властивості. «Мікотон» пройшов великі медико-біологічні дослідження та випробування в клініках різного профілю. Він уже кілька років є на ринку України. За весь час випробувань і застосування «Мікотона» не було випадків негативної дії цього препарату, а реальну допомогу отримало безліч людей.

Захист головною молекули організму
Про різні властивості «Мікотона» написано багато. У цій статті ми хочемо розповісти про останні дослідження, присвячених вивченню здатності цього препарату захищати ДНК – головну молекулу в живому організмі. ДНК – основний носій генетичної інформації і від її стану безпосередньо залежить здоров'я і тривалість життя. Захист генетичної інформації стала особливо актуальною в останні 50 років у зв'язку з інтенсивним хімічним забрудненням, різким підвищенням радіаційного фону, застосуванням сильнодіючих фармацевтичних препаратів. Проблема в тому, що багато хімічних токсини і радіоактивне випромінювання збільшують кількість розривів ниток ДНК. Захисні системи живої клітини не завжди можуть відремонтувати такі поломки, в результаті чого у нас накопичуються генетичні помилки – мутації. Вони можуть мати різні наслідки. Найстрашніші – запускають онкологічний процес, що веде до передчасної смерті. В інших випадках на дефектних ділянках ДНК синтезуються дефектні білки, ферменти і гормони, які не можуть правильно функціонувати в організмі. Дефектні білки в свою чергу можуть стимулювати аутоімунні захворювання. З цього починається руйнування здоров'я і відбувається передчасне старіння.

Проблема, про яку не говорять
Сучасна наука мало займалася генопротекторнимі препаратами і медицина не може ефективно протистояти прискореному накопиченню мутацій. Тому проблема замовчується, хоча її актуальність різко зросла після Чорнобильської катастрофи. Багатьма дослідженнями було показано, що хронічне опромінення в малих дозах, в умовах якого проживає кілька мільйонів українців, істотно знижує рівень здоров'я і збільшує смертність населення. Що минули після аварії на ЧАЕС 20 років не поліпшили ситуацію. Частка зовнішнього гамма-опромінення за цей час зменшилася, але значно зросла внутрішнє бета-і альфа-опромінення за рахунок збільшення рухливості плутонію і америцію і включення їх в біологічний кругообіг, а значить і в продукти харчування.

Грибний продукт у «чорнобильському спектрі»
Наші експерименти на лабораторних тваринах в умовах хронічного опромінення нізкодозниє «чорнобильського спектру» показали, що після шести місяців проживання в таких умовах кількість однониткових розривів ДНК в клітинах різних органів мишей зростає більш ніж у два рази, погіршуються показники народжуваності і на 20% збільшується смертність. В іншій групі мишей, що міститься в таких же умовах, але яким щодня давали «Мікотон» (25 мг на кілограм живої ваги) результати разюче відрізнялися. Розривів ДНК в клітинах різних органів було стільки ж, скільки у контрольних неопромінених мишей. «Мікотон» підвищив показники народжуваності і знизив рівень смертності опромінених мишей навіть по відношенню до контрольної групи. Аналогічні результати були отримані в експериментах на клітинах крові людини. Водний екстракт «Мікотона» приводив в норму кількість розривів ДНК опромінених клітин і клітин, що піддавалися температурному стресу чи дії ультрафіолетових променів.

Лакофарбові мутагени і «Мікотон»
Крім радіаційного чинника було вивчено дію на ДНК токсичних хімічних речовин – мутагенів, і здатність «Мікотона» захищати від них. Як мутагенів відчували бензидин і його похідні, використовувані в лакофарбової промисловості. Експерименти показали, що «Мікотон» успішно і тут вирішує складні завдання. При введенні в розчин, що містить ДНК водного екстракту «Мікотона» навіть у незначних кількостях (2 мг/л) проявляється його захисний ефект, а при збільшенні концентрації екстракту (10 мг/л) він повністю нейтралізує дію мутагенів.

Ці та інші експерименти чітко показують, що «Мікотон» здатний захистити людину від наслідків впливу хронічного нізкодозниє радіоактивного опромінення. Він також добре захищає наш організм від токсичних хімічних речовин, які можуть потрапляти у кров з диханням через легені або з водою і їжею. Захищаючи організм на рівні ДНК, «Мікотон» захищає основи основ здоров'я і здатний забезпечити здорове довголіття. Цей препарат є в України і доступний кожному. Він повинен стати обов'язковим компонентом в харчуванні кожної людини, яка дбає про своє здоров'я і здоров'я близьких.


RUS


Здоровья много не бывает

Здоровья много не бывает

Во все времена и у всех народов здоровье считалось одной из основных ценностей. В современном мире в борьбе за здоровье человека расходуются огромные материальные и человеческие ресурсы. Медицина достигла больших успехов. Ушли в историю инфекционные болезни, которые миллионами выкашивали народы Европы в средневековье. Забыты многие медицинские проблемы, но появились новые, перед которыми медицина пока бессильна. Это, прежде всего, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сокращающие жизнь человека. Имеется также масса других болезней, снижающих качество жизни.

Теория и практика здравоохранения

Где люди теряют большую часть своего здоровья известно хорошо. Ухудшение экологии, стрессы, питание, злоупотребление алкоголем, курение подрывают основы здоровья. Теоретически медицина представляет пути поддержания и сохранения здоровья. Для этого необходимо сбалансированное и умеренное питание экологически чистыми натуральными продуктами, активный образ жизни с физическими нагрузками, отказ от вредных привычек и т.д.

На практике здравоохранение построено так, что оно направлено на борьбу с болезнями уже на продвинутой стадии развития и серьезно угрожают человеку. Предупреждение или профилактика заболеваний находится на очень низком уровне. К тому же, культура поддержания и сохранения здоровья, в большинстве, у нашего народа отсутствует. Если же обратиться к опыту народов Японии, Китая, Кореи и других стран Востока, то можно увидеть, что каждый человек, семья может без больших затрат противостоять негативным воздействиям современной жизни. Для этого в рацион питания вводится множество натуральных биологически активных добавок в виде приправ – это морепродукты, травы, грибы. Например, в Японии и Китае в питании населения широко используется более двадцати видов культивируемых грибов.

Опыт стран Востока в уникальном продукте

В настоящее время в Украине появилось множество различных биодобавок, которые при правильном регулярном использовании могут реально помочь в восстановлении и поддержании здоровья. Большой ассортимент таких биодобавок имеется в Компании Амрита. Одной из таких биодобавок является «Микотон». При его создании был использован опыт применения лекарственных грибов в странах Востока. «Микотон» – препарат комплексного действия, предназначен для восстановления и поддержания основ здоровья человека. За счет хитина с очень большой поверхностью он обеспечивает очистку организма от различных шлаков, тяжелых металлов и радионуклидов. Грибные глюканы продукта эффективно восстанавливают иммунную систему организма. Меланины, входящие в его состав, являются самыми мощными природными антиоксидантами и способны нейтрализовать избыток свободных радикалов. Комплекс этих биополимеров придает «Микотону» сильные антибактериальные, антивирусные и антигрибковые свойства. «Микотон» прошел обширные медико-биологические исследования и испытания в клиниках различного профиля. Он уже несколько лет имеется на рынке Украины. За все время испытаний и применения «Микотона» не было случаев негативного действия этого препарата, а реальную помощь получило множество людей.

Защита главной молекулы организма

О различных свойствах «Микотона» написано много. В этой статье мы хотим рассказать о последних исследованиях, посвященных изучению способности этого препарата защищать ДНК – главную молекулу в живом организме. ДНК – основной носитель генетической информации и от ее состояния напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни. Защита генетической информации стала особенно актуальной в последние 50 лет в связи с интенсивным химическим загрязнением, резким повышением радиационного фона, применением сильнодействующих фармацевтических препаратов. Проблема в том, что многие химические токсины и радиоактивное излучение увеличивают число разрывов нитей ДНК. Защитные системы живой клетки не всегда могут отремонтировать такие поломки, в результате чего у нас накапливаются генетические ошибки – мутации. Они могут иметь разные последствия. Самые страшные - запускают онкологический процесс, ведущий к преждевременной смерти. В других случаях на дефектных участках ДНК синтезируются дефектные белки, ферменты и гормоны, которые не могут правильно функционировать в организме. Дефектные белки в свою очередь могут стимулировать аутоиммунные заболевания. С этого начинается разрушение здоровья и происходит преждевременное старение.

Проблема, о которой не говорят

Современная наука мало занималась генопротекторными препаратами и медицина не может эффективно противостоять ускоренному накоплению мутаций. Поэтому проблема замалчивается, хотя ее актуальность резко возросла после Чернобыльской катастрофы. Многими исследованиями было показано, что хроническое облучение в малых дозах, в условиях которого проживает несколько миллионов украинцев, существенно снижает уровень здоровья и увеличивает смертность населения. Прошедшие после аварии на ЧАЭС 20 лет не улучшили ситуацию. Доля внешнего гамма-облучения за это время уменьшилась, но значительно возросло внутреннее бета- и альфа-облучение за счет увеличения подвижности плутония и америция и включения их в биологический круговорот, а значит и в продукты питания.

Грибной продукт в «чернобыльском спектре»

Наши эксперименты на лабораторных животных в условиях хронического низкодозного облучения «чернобыльского спектра» показали, что после шести месяцев проживания в таких условиях количество однонитевых разрывов ДНК в клетках разных органов мышей возрастает более чем в два раза, ухудшаются показатели рождаемости и на 20% увеличивается смертность. В другой группе мышей, содержащейся в таких же условиях, но которым ежедневно давали «Микотон» (25 мг на килограмм живого веса) результаты разительно отличались. Разрывов ДНК в клетках разных органов было столько же, сколько у контрольных необлученных мышей. «Микотон» повысил показатели рождаемости и снизил уровень смертности облученных мышей даже по отношению к контрольной группе. Аналогичные результаты были получены в экспериментах на клетках крови человека. Водный экстракт «Микотона» приводил в норму количество разрывов ДНК облученных клеток и клеток, подвергавшихся температурному стрессу или воздействию ультрафиолетовых лучей.

Лакокрасочные мутагены и «Микотон»

Кроме радиационного фактора было изучено действие на ДНК токсичных химических веществ – мутагенов, и способность «Микотона» защищать от них. В качестве мутагенов испытывали бензидин и его производные, используемые в лакокрасочной промышленности. Эксперименты показали, что «Микотон» успешно и здесь решает сложные задачи. При введении в раствор, содержащий ДНК водного экстракта «Микотона» даже в незначительных количествах (2 мг/л) проявляется его защитный эффект, а при увеличении концентрации экстракта (10 мг/л) он полностью нейтрализует действие мутагенов.

Эти и другие эксперименты четко показывают, что «Микотон» способен защитить человека от последствий воздействия хронического низкодозного радиоактивного облучения. Он также хорошо защищает наш организм от токсических химических веществ, которые могут попадать в кровь с дыханием через легкие или с водой и пищей. Защищая организм на уровне ДНК, «Микотон» защищает основы основ здоровья и способен обеспечить здоровое долголетие. Этот препарат есть в Украине и доступен каждому. Он должен стать обязательным компонентом в питании каждого человека, который заботится о своем здоровье и здоровье близких.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2538
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: