з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Засіб з царства Снігової Королеви

Засіб з царства Снігової Королеви

Чому навесні?
Весна – найбільш радісна і світлий час року, але дуже багато спостерігають за пробудженням і розквітом природи з вікон лікарні. Справа в тому, що саме на цю весняну пору припадає основний пік загострень самого болісного недуги – виразкової хвороби. При її загостренні людина крім основної симптоматики відчуває нервові перевантаження, порушення сну, прояви вегето-судинної дистонії і багато іншого. Більш того, виразкова хвороба є фактором ризику, вимагає особливої онкологічної настороженості (можна і прибрати), тому що дуже часто трансформується в рак. На жаль, тільки в окремих випадках виразковий процес зникає безслідно, а, як правило, хворий на виразку шлунку має схильність до рецидивів протягом усього життя.

Хто провокатор?
Дієтологи рекомендують виключити всі провокуючі фактори – алкоголь, куріння, прийом антибіотиків на основі ацетилсаліцилової кислоти, смажених, пряних, гострих страв, чаю, кави, солі, газованих напоїв. Харчування має складатися з м'яких, теплих страв, що не дратують оболонку шлунка і кишечника.

Дослідження Анкарцина
Фахівці кафедри хірургічних захворювань Медичного університету Української асоціації народної медицини, що проводили клінічні дослідження БАД Анкарцин, рекомендують застосування цієї біологічно активної добавки в лікуванні і профілактиці захворювань шлунково-кишкового тракту. Доктор медичних наук, професор кафедри Ю.С. Лісайчук відзначає відновне, антивиразкову дію препарату на слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки, зникнення ерозивних і запальних уражень слизової оболонки при гострому панкреатиті і холециститі. Під час досліджень всі пацієнти відзначили хорошу переносимість препарату, відсутність будь-яких побічних ефектів, поліпшення самопочуття – зникнення болів, нудоти, блювоти порушень спорожнення кишечника. В якості критеріїв визначення ефективності Анкарцина були прийняті: швидкість загоєння виразково-ерозивних уражень, біоптатів слизової оболонки шлунка, загальний аналіз крові і сечі біохімічні дослідження крові, динаміка клінічних симптомів. У групі пацієнтів були хворі з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, ерозивно-запальними ураженнями шлунка при гострому панкреатиті і жовчо-кам'яної хвороби, хронічний гастрит, хронічний коліт. Переносимість препарату оцінювалася як за об'єктивними критеріями, клініко-лабораторних і інструментальних досліджень, так і на підставі суб'єктивних відчуттів пацієнтів. Для з'ясування як Анкарцин впливає на епітелізацію виразкового дефекту, проводили гастроскопію з точним визначенням розмірів і характеру виразкового дефекту. Клінічна ефективність Анкарцина по відношенню до гастриту визначалася на підставі досліджень зі слизової оболонки шлунка до початку прийому препарату і після закінчення курсу. Після закінчення курсу прийому Анкарцина у всіх хворих був компенсований астеновегетативний синдром, у 74% пацієнтів нормалізувався спорожнення кишечника, у 65% – повністю зникли печія, нудота, у 35% – ці прояви значно зменшилися. Повна епітелізація виразок за даними ендоскопії пройшла у 3 з 5 пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, неповна – у двох. Дослідження активності гастриту, проведені до і після курсу лікування лікування, показали, що запальна інфільтрація з поліморфонуклеарних клітинами знизилася приблизно на 50%. Відзначено захисну дію Анкарцина.

Науковий вердикт
Отримані результати дозволяють рекомендувати Анкарцин в якості необхідної біологічно активної добавки для всіх, хто має генетичну схильність шлунково-кишкових захворювань, приймає ряд медикаментів, які мають побічні ефекти (наприклад, аспірин), піддається частих впливів стресу, має ослаблену імунну систему, а також для попередження рецидивів захворювань шлунково-кишкового тракту. БАД Анкарцин робить і загальний благотворний вплив на організм, наприклад, нормалізує роботу органів і систем, захищаючи їх від руйнівної дії стресу.

Анкарцин в гомеопатії
Особливий інтерес представляє вивчення впливу на організм Анкарцина в гомеопатичних дозах. Часто вважають, що гомеопатія – це лікування травами, але це далеко не так. Перш за все, гомеопатія – це лікування «малими дозами». Будь-яка речовина, як відомо гомеопатам, може впливати на організм, важливо тільки вивідати у природи максимально ефективне його застосування. І такий особливий підхід до природи, людини, навколишнього світу, хвороб, здоров'ю – одним словом гомеопатія, дуже часто дає ефект набагато вище, ніж тривіально-традиційний. Саме в такому ключі і проводяться початкові дослідження Анкарцина в малих дозах.


RUS


Средство из царства Снежной Королевы

Средство из царства Снежной Королевы

Почему весной?

Весна – самое радостное и светлое время года, но очень многие наблюдают за пробуждением и расцветом природы из окон больницы. Дело в том, что именно на эту весеннюю пору приходится основной пик обострений самого мучительного недуга – язвенной болезни. При ее обострении человек помимо основной симптоматики испытывает нервные перегрузки, нарушения сна, проявления вегето-сосудистой дистонии и многое другое. Более того, язвенная болезнь является фактором риска, требует особой онкологической настороженности (можно и убрать), так как очень часто трансформируется в рак. К сожалению, только в редких случаях язвенный процесс исчезает бесследно, а, как правило, язвенник имеет склонность к рецидивам на протяжении всей жизни.

Кто провокатор?

Диетологи рекомендуют исключить все провоцирующие факторы – алкоголь, курение, прием антибиотиков на основе ацетилсалициловой кислоты, жареных, пряных, острых блюд, чая, кофе, соли, газированных напитков. Питание должно состоять из мягких, теплых блюд, не раздражающих оболочку желудка и кишечника.

Исследования Анкарцина

Специалисты кафедры хирургических заболеваний Медицинского университета Украинской ассоциации народной медицины, проводившие клинические исследования БАД Анкарцин, рекомендуют применение этой биологически активной добавки в лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Доктор медицинских наук, профессор кафедры Ю.С. Лисайчук отмечает восстановительное, антиязвенное действие препарата на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, исчезновение эрозивных и воспалительных поражений слизистой оболочки при остром панкреатите и холецистите. Во время исследований все пациенты отметили хорошую переносимость препарата, отсутствие каких-либо побочных эффектов, улучшение самочувствия – исчезновение болей, тошноты, рвоты нарушений опорожнения кишечника. В качестве критериев определения эффективности Анкарцина были приняты: скорость заживления язвенно-эрозивных поражений, биоптатов слизистой оболочки желудка, общий анализ крови и мочи биохимические исследования крови, динамика клинических симптомов. В группе пациентов были больные с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, эрозивно-воспалительными поражениями желудка при остром панкреатите и желче-каменной болезни, хроническим гастритом, хроническим колитом. Переносимость препарата оценивалась как по объективным критериям, клинико-лабораторным и инструментальным исследованиям, так и на основании субъективных ощущений пациентов. Для выяснения как Анкарцин влияет на эпителизацию язвенного дефекта, проводили гастроскопию с точным определением размеров и характера язвенного дефекта. Клиническая эффективность Анкарцина по отношению к гастриту определялась на основании исследований со слизистой оболочки желудка до начала приема препарата и по окончании курса. По окончании курса приема Анкарцина у всех больных был компенсирован астеновегетативный синдром, у 74% пациентов нормализовалось опорожнение кишечника, у 65% – полностью исчезли изжога, тошнота, у 35% – эти проявления значительно уменьшились. Полная эпителизация язв по данным эндоскопии прошла у 3 из 5 пациентов с язвенной болезнью двенадцатипалой кишки, неполная – у двух. Исследования активности гастрита, проведенные до и после курса лечения лечения, показали, что воспалительная инфильтрация с полиморфонуклеарными клетками снизилась приблизительно на 50%. Отмечено цитопротекторное действие Анкарцина.

Научный вердикт

Полученные результаты позволяют рекомендовать Анкарцин в качестве необходимой биологически активной добавки для всех, кто имеет генетическую предрасположенность желудочно-кишечным заболеваниям, принимает ряд медикаментов, имеющих побочные эффекты (например, аспирин), подвергается частым воздействиям стресса, имеет ослабленную иммунную систему, а также для предупреждения рецидивов заболеваний желудочно-кишечного тракта. БАД Анкарцин оказывает и общее благотворное воздействие на организм, например, нормализует работу органов и систем, защищая их от разрушительного действия стресса.

Анкарцин в гомеопатии

Особый интерес представляет изучение влияния на организм Анкарцина в гомеопатических дозах. Часто считают, что гомеопатия – это лечение травами, но это далеко не так. Прежде всего, гомеопатия – это лечение «малыми дозами». Любое вещество, как известно гомеопатам, может воздействовать на организм, важно только выведать у природы максимально эффективное его применение. И такой особый подход к природе, человеку, окружающему миру, болезням, здоровью – одним словом гомеопатия, очень часто дает эффект намного выше, чем тривиально-традиционный. Именно в таком ключе и проводятся начальные исследования Анкарцина в малых дозах.


натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2844
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.




Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: