з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Справи серцеві

Справи серцеві

Пам'ятаєте, як у пісні: "а замість серця – полум'яний мотор?" Мрії того далекого підвалини, на жаль, дуже далекі від дійсності. Не секрет, що мотор будь-якого, навіть самого новомодного авто виходить з ладу набагато швидше крихкого людського серця, яке сама природа обладнала унікальними захисними механізмами. Але, на жаль, у наш час "запобіжники" нашого серця вже не можуть без підтримки справлятися з часом, екологією... У підсумку, Україна займає перше місце у світі за кількістю серцевих захворювань.

Що ж собою представляють хвороби серця з точки зору традиційної медицини?
Ішемічна хвороба серця (ішемія)

Серед серцево-судинних захворювань ішемія займає лідируюче місце. В основі лежить погіршення кровопостачання серцевого м'яза. Форми ішемії бувають гострі (стенокардія, інфаркт міокарда) і хронічні (кардіосклероз). Причинами ішемії бувають атеросклероз, гіпертонія, порушення вуглеводного обміну (цукровий діабет). Фахівці вказують на поширеність ішемічної хвороби серед людей певного психологічного складу, який називається "коронарний профіль особистості". Це люди, які прагнуть до успіху, але при цьому відчувають незадоволеність тим, чого вони домоглися. Зараз людей такого типу стає все більше, і загроза ішемічної хвороби зростає.

Інфаркт міокарда
Це гостре захворювання, викликане розвитком омертвіння в серцевому м'язі. Це ускладнення ішемічної хвороби серця. Поширений симптом інфаркту – тривала інтенсивна біль у грудях. Її образно називають "криком голодного серця". Вона мучить хворого від кількох годин до кількох діб.

Запальні захворювання серця
Запалення буває бактеріальне – всередині серцевих клапанів або на зовнішніх оболонках. Бактерії викликають запалення серця – ендокардит і перикардит. Запальні процеси в серці можуть бути викликані і порушеннями імунітету, після ангіни, грипу. Ці порушення провокують ревматизм, міокардит. При захворюваннях ендокринної системи токсичну дію на серце надають коливання рівня гормонів залоз внутрішньої секреції. У результаті цих впливів у серце розвивається дистрофія міокарда.

Серцева недостатність
Всупереч поширеній думці, це не самостійна хвороба, а наслідок тривалих патологічних процесів у серці, що виникають, коли серце не справляється з обсягом навантаження. Основний симптом недостатності – задишка, навіть у спокої. На серцеву недостатність вказує посилене серцебиття, підвищена стомлюваність, надмірна затримка рідини в організмі, що викликає набряки. Неминучим результатом стають відхилення в кровообігу, які або відчуваються самим хворим, або визначаються лікарем.

Профілактика хвороб серця
Суттєву роль відіграє дієта, так як зайва вага створює додаткове навантаження на серце. Необхідна гормональна підтримка. Дуже важливі рухливість і свіже повітря. Людям з хворобами серця необхідний повноцінний відпочинок та сон не менше 8 годин на добу. Відмінним препаратом, що сприяє нормалізації роботи серця є БАД "Кардітон" з серії "Приморський Край".

Біоактивні речовини квітів глоду, трави ісопу, кореневищ з коренями Діоскора і екстракту еламіна допомагають посилювати серцеву діяльність. Комплекс біологічно активних речовин продукту благотворно впливає на гормональну систему. Йод еламіна нормалізує роботу щитовидної залози, коректуючи цим роботу серцево-судинної системи. Робінія, хвощ, цикорій, аїр знешкоджують і виводять токсини з організму. Шоломниця, ісопу, горобина, аїр виявляють антиоксидантну дію. Тритерпенові з'єднання і полісахариди нормалізують рівень холестерину в крові.

Комплексне застосування Кардітона ефективне з L-лізином, Фітоксом, екстрактом Молодильним, Вин-Вітою, Селеном мікро, Анкарцином, деякими препаратами серії "Янтра".


RUS


Дела сердечные

Дела сердечные

Помните, как в песне: "а вместо сердца - пламенный мотор?" Мечты того далекого устоя, увы, очень далеки от действительности. Не секрет, что мотор любого, даже самого новомодного авто выходит из строя гораздо быстрее хрупкого человеческого сердца, которое сама природа оборудовала уникальными защитными механизмами. Но, к сожалению, в наше время "предохранители" нашего сердца уже не могут без поддержки справляться со временем, экологией… В итоге, Украина занимает первое место в мире по количеству сердечных заболеваний.

Что же собой представляют болезни сердца с точки зрения традиционной медицины?

Ишемическая болезнь сердца (ишемия)

Среди сердечно-сосудистых заболеваний ишемия занимает лидирующее место. В основе лежит ухудшение кровоснабжения сердечной мышцы. Формы ишемии бывают острые (стенокардия, инфаркт миокарда) и хронические (кардиосклероз). Причинами ишемии бывают атеросклероз, гипертония, нарушения углеводного обмена (сахарный диабет). Специалисты указывают на распространенность ишемической болезни среди людей определенного психологического склада, который называется "коронарный профиль личности". Это люди, стремящиеся к успеху, но при этом испытывающие неудовлетворенность тем, чего они добились. Сейчас людей такого типа становится все больше, и угроза ишемической болезни возрастает.

Инфаркт миокарда

Это острое заболевание, вызванное развитием омертвения в сердечной мышце. Это осложнение ишемической болезни сердца. Распространенный симптом инфаркта – длительная интенсивная боль в груди. Ее образно называют "криком голодного сердца". Она мучает больного от нескольких часов до нескольких суток.

Воспалительные заболевания сердца

Воспаление бывает бактериальное – внутри сердечных клапанов или на внешних оболочках. Бактерии вызывают воспаление сердца – эндокардит и перикардит. Воспалительные процессы в сердце могут быть вызваны и нарушениями иммунитета, после ангины, гриппа. Эти нарушения провоцируют ревматизм, миокардит. При заболеваниях эндокринной системы токсическое действие на сердце оказывают колебания уровня гормонов желез внутренней секреции. В результате этих воздействий в сердце развивается дистрофия миокарда.

Сердечная недостаточность

Вопреки распространенному мнению, это не самостоятельная болезнь, а следствие длительных патологических процессов в сердце, возникающих, когда сердце не справляется с объемом нагрузки. Основной симптом недостаточности – одышка, даже в покое. На сердечную недостаточность указывает усиленное сердцебиение, повышенная утомляемость, избыточная задержка жидкости в организме, вызывающая отеки. Неизбежным результатом становятся отклонения в кровообращении, которые либо ощущаются самим больным, либо определяются врачом.

Профилактика болезней сердца

Существенную роль играет диета, так как лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце. Необходима гормональная поддержка. Очень важны подвижность и свежий воздух. Людям с болезнями сердца необходим полноценный отдых и сон не менее 8 часов в сутки. Отличным препаратом, способствующим нормализации работы сердца является БАД "Кардитон" серии "Приморский Край".

Биоактивные вещества цветов боярышника, травы иссопа, корневищ с корнями диоскореи и экстракта эламина помогают усиливать сердечную деятельность. Комплекс биологически активных веществ продукта благотворно влияет на гормональную систему. Йод эламина нормализует работу щитовидной железы, корректируя этим работу сердечно-сосудистой системы. Робиния, хвощ, цикорий, аир обезвреживают и выводят токсины из организма. Шлемник, иссоп, рябина, аир проявляют антиоксидантное действие. Тритерпеновые соединения и полисахариды нормализуют уровень холестерина в крови.

Комплексное применение Кардитона эффективно с L-Лизином, Фитоксом, Экстрактом Молодильным, Вин-Витой, Селеном микро, Анкарцином, некоторыми препаратами серии "Янтра”.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2780
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: