з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Синдром хронічної втоми і шляхи його профілактики на основі фітопродукції Компанії «Амріта»

Синдром хронічної втоми і шляхи його профілактики на основі фітопродукції Компанії «Амріта»

Коли Ви останній раз відчували себе бадьорим і активним?
Ви не можете заснути вночі, а вдень постійно хочете спати?
Ви відчуваєте невмотивовану дратівливість?
Ви не можете набратися сил навіть після вихідних і відпустки?

Синдром хронічної втоми – це ще не хвороба, але вже і не здоровий стан активної сучасної людини. Втім, поява синдрому як такого якраз пов'язують із сучасним способом життя, де прийнято вважати переміну справ кращим способом відпочити і розважитися, а модний темп життя перевищує будь-які уявлення про нормальний режим. При цьому синдромі спостерігаються болі в м'язах і суглобах, відчуття тривоги, страху, депресії, погіршення концентрації уваги, лихоманка.

Синдром хронічної втоми може проявлятися навіть у вигляді загострень хронічних захворювань – так би мовити, ні з того ні з сього! Що ще? Головний біль, порушення функцій кишечника, дратівливість, зниження або надмірне підвищення апетиту, коливання настрою, м'язові спазми, повторювані інфекції верхніх дихальних шляхів, підвищена чутливість до світла, порушення сну, болю в горлі, тимчасове порушення пам'яті і в більшості випадків – виражена, іноді призводить до втрати працездатності слабкість.

Як правило, синдром хронічної втоми вражає активних людей, у жінок він розвивається в 3 рази частіше, ніж у чоловіків. Це пов'язано як з високим ступенем емоційної лабільності, так і зі значною завантаженістю жінок. Фактично, вони працюють у дві зміни – вдома і на роботі, паралельно знаходячи час на вирішення проблем у сім'ї та відповідність сучасним стандартам зовнішнього вигляду і привабливості.

Синдром хронічної втоми впливає на формування проблем у сім'ї, напруженості в спілкуванні з колегами і загальне невдоволення навколишнім світом.

Синдром хронічної втоми у людей міського «офісного» способу життя зустрічається приблизно в 10 разів частіше, ніж у працівників фізичної (навіть важкої!) праці. Синдром отримав свою назву через головний симптом: постійного відчуття утоми, яке не проходить після сну і залишається навіть після кількох днів повного відпочинку.

Причини, що викликають синдром хронічної втоми, остаточно не встановлені. У їх число входить:

Синдром хронічної втоми не становить загрози для життя. Але він істотно знижує її якість і може призвести до серйозних порушень імунної системи і, один раз виникнувши, цей стан може повторюватися в будь-який час, зазвичай після інших захворювань або в період стресу. Допомогти впоратися з цією недугою і запобігти його наслідки вам допоможе спеціально розроблена програма профілактики синдрому хронічної втоми.

Симптоми і перебіг синдрому хронічної втоми
Хронічна втома – це стан, при якому імунна система людини настільки ослаблена, що робить його беззахисним перед вірусами, дріжджовими мікроорганізмами, хвороботворними бактеріями, паразитами, з якими імунітет здорової людини зазвичай справляється.

Першими ознаками синдрому хронічної втоми є швидка стомлюваність, слабкість, втома, млявість, нестача енергії, апатія. Згодом порушується пам'ять. Далі з'являється безсоння, тремор рук (подрагивание кінчиків пальців рук), неспокій і безпричинні страхи, підвищення температури, головний біль, незначне збільшення лімфатичних вузлів і ломота в суглобах. При синдромі хронічної втоми від перенапруги (розумової і фізичної) страждає центральна нервова система, головний мозок, ендокринна та імунна системи організму. Також необхідно відновлювати функції імунної та ендокринної систем організму і травного тракту.

Як уберегти себе від синдрому хронічної втоми
Комплексність терапії є головним принципом. У комплекс терапії синдрому хронічної втоми в обов'язковому порядку повинні включатися:


RUS


Синдром хронической усталости и пути его профилактики на основе фитопродукции Компании «Амрита»

Синдром хронической усталости и пути его профилактики на основе фитопродукции Компании «Амрита»

Когда Вы последний раз чувствовали себя бодрым и активным?
Вы не можете уснуть ночью, а днем постоянно хотите спать?
Вы ощущаете немотивированную раздражительность?
Вы не можете набраться сил даже после выходных и отпуска?

Синдром хронической усталости – это еще не болезнь, но уже и не здоровое состояние активного современного человека. Впрочем, появление синдрома как такового как раз связывают с современным образом жизни, где принято считать перемену дел лучшим способом отдохнуть и развлечься, а модный темп жизни превышает любые представления о нормальном режиме. При этом синдроме наблюдаются боли в мышцах и суставах, чувство тревоги, страха, депрессии, ухудшение концентрации внимания, лихорадка.

Синдром хронической усталости может проявляться даже в виде обострений хронических заболеваний – так сказать, ни с того ни с сего! Что еще? Головная боль, нарушения функций кишечника, раздражительность, снижение или чрезмерное повышение аппетита, колебания настроения, мышечные спазмы, повторяющиеся инфекции верхних дыхательных путей, повышенная чувствительность к свету, нарушения сна, боли в горле, временное нарушение памяти и в большинстве случаев – выраженная, иногда приводящая к потере трудоспособности слабость.

Как правило, синдром хронической усталости поражает активных людей, у женщин он развивается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Это связано как с высокой степенью эмоциональной лабильности, так и со значительной загруженностью женщин. Фактически, они работают в две смены – дома и на работе, параллельно находя время на решение проблем в семье и соответствие современным стандартам внешнего вида и привлекательности.

Синдром хронической усталости влияет на формирование проблем в семье, напряженности в общении с коллегами и общее недовольство окружающим миром.

Синдром хронической усталости у людей городского «офисного» образа жизни встречается приблизительно в 10 раз чаще, чем у работников физического (даже тяжелого!) труда. Синдром получил свое название из-за главного симптома: постоянного чувства усталости, которое не проходит после сна и остается даже после пары-тройки дней полного отдыха.

Причины, вызывающие синдром хронической усталости, окончательно не установлены. В их число входит:

Синдром хронической усталости не представляет угрозы для жизни. Но он существенно снижает ее качество и может привести к серьезным нарушениям иммунной системы и, однажды возникнув, это состояние может повторяться в любое время, обычно после других заболеваний или в период стресса. Помочь справиться с этим недугом и предотвратить его последствия вам поможет специально разработанная программа профилактики синдрома хронической усталости.

Симптомы и течение синдрома хронической усталости
Хроническая усталость — это состояние, при котором иммунная система человека настолько ослаблена, что делает его беззащитным перед вирусами, дрожжевыми микроорганизмами, болезнетворными бактериями, паразитами, с которыми иммунитет здорового человека обычно справляется.

Первыми признаками синдрома хронической усталости являются быстрая утомляемость, слабость, усталость, вялость, недостаток энергии, апатия. Впоследствии нарушается память. Далее появляется бессонница, тремор рук (подрагивание кончиков пальцев рук), беспокойство и беспричинные страхи, повышение температуры, головная боль, незначительное увеличение лимфатических узлов и ломота в суставах. При синдроме хронической усталости от перенапряжения (умственного и физического) страдает центральная нервная система, головной мозг, эндокринная и иммунная системы организма. Также необходимо восстанавливать функции иммунной и эндокринной систем организма и пищеварительного тракта.

Как уберечь себя от синдрома хронической усталости
Комплексность терапии является главным принципом. В комплекс терапии синдрома хронической усталости в обязательном порядке должны включаться:

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 2792
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: