з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Що таке здоров'я?

Що таке здоров'я?

Проблема визнечення
Визначення поняття «здоров'я» є фундаментальною проблемою сучасної медико-біологічної науки. Оскільки це поняття має багато аспектів і обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого розв'язання комплексного підходу. Всі добре уявляють собі, що «здоров'я — добре, а хвороба — погано». Пояснити сутність здоров'я складніше, ніж сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття «здоров'я» поки що не існує. В преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) говориться, що здоров'я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров'я, яке практично не зустрічається.

Вважається, що здоров’я – це нормальний стан організму, який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою поміж організмом та зовнішнім середовищем при відсутності хворобливих проявів. Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки пристосовуючись до дії екстремальних чинників зовнішнього середовища, але й повноцінно функціонувати в цих умовах. Таким чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватись до змін оточення. Можна сказати, що здоров’я – це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням.

Багато хто з вчених розглядає здоров’я як форму життєдіяльності організму, яка забезпечує йому необхідну якість життя і максимально можливу за даних умов його тривалість. Зрозуміло, що здоров’я – це похідне від численних впливів на організм, у тому числі природно-кліматичних, соціальних, виробничих, побутових, психологічних чинників, способу життя і та ін.

Можна також сказати, що здоров’я – це функціональний стан організму людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення здорового потомства.

Стан здоров'я не є чимось статичним. Це динамічний процес, а, отже, стан здоров'я може покращуватись або погіршуватись. Кожна людина являє собою відкриту динамічну систему, тому існує широкий діапазон поняття «здоров'я» — від абсолютного здоров'я до граничних із хворобою станів.

Узагальнюючи всі наведені вище визначення поняття «здоров'я», доцільно сказати, що під здоров'ям треба розуміти процес збереження і розвитку біологічних, фізіологічних, психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості активного життя.

Загального, прийнятного для всіх показника, за яким можна було б визначити рівень здоров’я чи його якість немає. Результати будь-яких аналізів, дані будь-яких обстежень мають значний діапазон коливань в залежності від статі, віку, конституційного типу, функціонального стану організму, географічних та метеорологічних особливостей місця проживання, характеру та інтенсивності праці, способу життя, особливостей харчування та багатьох інших чинників. Функціональний стан організму та показники його діяльності змінюються у тої самої людини навіть протягом декількох годин (одразу після пробудження і після вставання з ліжка, до прийому їжі та після її прийому і та ін.).

Складові здоров'я
Показниками фізичного здоров'я є індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, досконале (за нормою) фізіологічне функціонування організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівень фізичного розвитку органів і систем організму.

Показники психічного здоров’я є індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад, збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з цілей, потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, уяви, почуттів тощо. Психічне здоров'я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей людини. Показники духовного здоров'я є духовний світ особистості, сприйняття духовної культури людства, освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва само ідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все це обумовлює стан духовного здоров'я.

Показники соціального здоров'я пов'язане з економічними чинниками, стосунками індивіда з структурними одиницями соціуму (сім’єю, організаціями), з якими створюються соціальні зв’язки: праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо. В загальному вигляді соціальне здоров'я детерміноване характером і рівнем розвитку, які притаманні головним сферам суспільного життя в певному середовищі – економічній, політичній, соціальній, духовній. Ці складові тісно взаємопов'язані, вони в сукупності визначають стан здоров'я людини. В реальному житті майже завжди спостерігається інтегрований вплив цих складових.

Піклування прово власне здоров'я
Кожна людина повинна дбати про своє здоров'я в першу чергу сама. Краще запобігти захворюванню, ніж лікуватися. Першим важливим елементом піклування про здоров'я є відсліджування власного самопочуття. Важливе місце займає особиста гігієна, активне й здорове спілкування з іншими людьми, комфортні умови праці.

Пропонуємо ознайомитися з розділом "Натуральні фітопродукти для здоров'я" в якому представлена продукція Компанії Амріта...


RUS


Что такое здоровье?

Что такое здоровье?

Проблема понятия
Определение понятия «здоровье» является фундаментальной проблемой современной медико-биологической науки. Поскольку это понятие имеет много аспектов и обусловлено многими факторами, то требует для своего решения комплексного подхода. Все хорошо представляют себе, что «здоровье - хорошо, а болезнь - плохо». Объяснить сущность здоровья сложнее, чем сущность болезни. Поэтому однозначного, приемлемого для всех определения понятия «здоровье» пока не существует. В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефектов, а состояние полного физического, психического и социального благополучия. Однако полное физическое и душевное благополучие может определять лишь идеальное здоровье, которое практически не встречается.

Считается, что здоровье - это нормальное состояние организма, которое характеризуется оптимальной саморегуляцией, полной согласованностью при функционировании всех органов и систем, равновесием между организмом и внешней средой при отсутствии болезненных проявлений. Поэтому основным признаком здоровья является способность к значительной приспособленности организма к воздействиям различных факторов внешней среды. Благодаря этому здоровый организм может выдерживать значительные физические и психические нагрузки, не только приспосабливаясь к действию экстремальных факторов внешней среды, но и полноценно функционировать в этих условиях. Таким образом, здоровье целесообразно рассматривать и как способность организма активно и полноценно адаптироваться к изменениям окружения. Можно сказать, что здоровье - это способность организма находиться в равновесии с окружением.

Многие из ученых рассматривает здоровье как форму жизнедеятельности организма, которая обеспечивает ему необходимое качество жизни и максимально возможной при данных условиях его длительность. Понятно, что здоровье - это производное от многочисленных воздействий на организм, в том числе природно-климатических, социальных, производственных, бытовых, психологических факторов, образа жизни и т.д.

Можно также сказать, что здоровье - это функциональное состояние организма человека, который обеспечивает продолжительность жизни, физическую и умственную работоспособность, достаточно высокий уровень самочувствия, а также воспроизведения здорового потомства.

Состояние здоровья не является чем статичным. Это динамичный процесс, а, следовательно, состояние здоровья может улучшаться или ухудшаться. Каждый человек представляет собой открытую динамическую систему, поэтому существует широкий диапазон понятия «здоровье» - от абсолютного здоровья к предельным с болезнью состояний.

Обобщая все приведенные выше определения понятия «здоровье», целесообразно отметить, что под здоровьем следует понимать процесс сохранения и развития биологических, физиологических, психологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности активной жизни.

Общего, приемлемого для всех показателя, по которому можно было бы определить уровень здоровья или его качество нет. Результаты любых анализов, данные других обследований имеют значительный диапазон колебаний в зависимости от пола, возраста, конституционного типа, функционального состояния организма, географических и метеорологических особенностей места проживания, характера и интенсивности труда, образа жизни, особенностей питания и многих других факторов . Функциональное состояние организма и показатели его деятельности меняются в той же человека даже в течение нескольких часов (сразу после пробуждения и после вставания с постели, до приема пищи и после ее приема и т.д.).

Составляющие здоровья
Показателям физического здоровья являются индивидуальные особенности анатомического строения тела, совершенное (по норме) физиологическое функционирование организма в различных условиях покоя, движения, окружающей среды, генетического наследия, уровень физического развития органов и систем организма.

Показатели психического здоровья являются индивидуальные особенности психических процессов и свойств человека, например, возбужденность, эмоциональность, чувствительность. Психическая жизнь индивида состоит из целей, потребностей, интересов, мотивов, стимулов, установок, воображения, чувств и т.п.. Психическое здоровье связано с особенностями мышления, характера, способностей человека. Показатели духовного здоровья является духовный мир личности, восприятию духовной культуры человечества, образования, науки, искусства, религии, морали, этики. Сознание человека, его ментальность, жизненная же идентификация, отношение к смыслу жизни, оценка реализации собственных способностей и возможностей в контексте собственных идеалов и мировоззрения - все это обусловливает состояние духовного здоровья.

Показатели социального здоровья связано с экономическими факторами, отношениями индивида со структурными единицами социума (семьей, организациями), с которыми создаются социальные связи: труд, отдых, быт, социальная защита, здравоохранение, безопасность существования подобное. В общем виде социальное здоровье детерминировано характером и уровнем развития, которые присущи главным сферам общественной жизни в определенной среде - экономической, политической, социальной, духовной. Эти составляющие тесно взаимосвязаны, они в совокупности определяют состояние здоровья человека. В реальной жизни почти всегда наблюдается интегрированный влияние этих составляющих.

Попечительства о собственном здоровье
Каждый человек должен заботиться о своем здоровье в первую очередь сам. Лучше предотвратить заболевание, чем лечиться. Первым элементом заботы о здоровье отслеживание собственного самочувствия. Важное место занимает личная гигиена, активное и здоровое общение с другими людьми, комфортные условия труда.

Предлагаем ознакомится с разделом "Натуральные фитопродукты для здоровья" в котором представлена продукция Компании Амрита...

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 2
 7388
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: