з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Подолайте алергію!

Подолайте алергію!

ПАМ'ЯТКА ПО АНТИАЛЕРГЕННІЙ ТЕРАПІЇ
Згідно з останніми статистичними даними близько чверті населення земної кулі страждає сьогодні алергічними захворюваннями. І кількість хворих невпинно зростає. Лікарі пояснюють виникнення алергії тим, що імунна система сучасної людини піддається постійним стресовим навантаженням з боку навколишнього середовища. Через це в імунній системі відбуваються "поломки", і вона починає неадекватно реагувати на самі безневинні, здавалося б, речі. Саме таку неадекватну імунну реакцію і називають алергічної.

ПРОЯВИ АЛЕРГІЇ
У алергії існує безліч проявів:

КОРОТКО ПРО АЛЕРГІЇ
Люди, що страждають алергією, змушені жити в постійній напрузі, намагаючись уникати контактів з алергенами. Але проблема в тому, що практично все, що зустрічається в природі, є потенційним алергеном. У деяких хворих існує алергія навіть на холод, а в інших – на прямі сонячні промені. Широко поширена лікарська алергія, не кажучи вже про харчову або респіраторної. Але сховатися від всього неможливо.

Алергічні реакції можуть мати різні ме-з'ясувати механізми розвитку:

ПЕРЕМОЖЕ АЛЕРГІЯ
Поширення алергії давно вже прийняло масштаби всесвітнього лиха. Вченими та лікарями різних країн багато років ведуться активні пошуки засобів, здатних вирішити цю проблему. Несподіване рішення вченим "підказали" гриби – одні з найдавніших організмів на Землі. В даний час дослідженнями фармакологів усього світу серед величезної кількості вивчених грибів виділено ряд видів, об'єднаних терміном "лікарські гриби". Ще 25 років тому особливу увагу вчених залучив лікарський гриб Fusarium sambucinum Fuckel var. ossicolum. Його дивно збалансований склад, а також повна безпека дали підставу широкомасштабно вивчити його терапевтичні властивості.

Підсумком роботи стало створення препарату МІПРО-ВІТ. Багаторічні клінічні випробування довели його ефективність відносно всіх типів алергічних реакцій: при алергіях негайного типу МІПРО-ВІТ блокує вироблення імуноглобуліну Е і не дає розвинутися характерних проявів захворювання; при алергіях уповільненої типу МІПРО-ВІТ сприяє відновленню пошкоджених Т-лімфоцитів. Нормалізуючи роботу імунної системи, МІПРО-ВІТ вирішує проблему зсередини, допомагаючи організму правильно реагувати на негативні фактори. Він не просто усуває симптоми, а лікує безпосередньо хвороба.

ЯК ПРИЙМАТИ МІПРО-ВІТ
Особливо важливо, що МІПРО-ВІТ позбавлений побічних ефектів відомих антиалергенних препаратів, не викли-ет звикання і його можна приймати навіть малюкам з трьох років. Це вкрай важливо, тому що, ще не народившись, дитина вже починає відчувати на собі шкідливий вплив середовища, і це не тільки забруднена екологія, а й харчування майбутньої мами. Раннє виявлення алергії дає більш стійкий позитивний ефект і дозволяє уникнути проблем в майбутньому.

Починаючи прийом МІПРО-ВІТ слід розуміти, що процес одужання вимагає часу. Не варто чекати від МІПРО-ВІТА знайомого моментального результату антигістамінних препаратів. Для того щоб привести в порядок імунітет, потрібно, щонайменше, 3 тижні. Однак часто шкідливі для організму фактори залишаються, і можуть знову привести в непридатність імунну систему. А значить – повернути хвороба. Тому, тим, хто має схильність до розвитку алергічних захворювань, рекомендується курсовий прийом МІПРО-ВІТА. Це дозволить Вам підтримувати нормальну роботу імунітету і уникнути повернення алергічної реакції.

ПРЕПАРАТ КОМПАНІЇ АМРІТА МІПРО-ВІТ


RUS


Победите аллергию!

Победите аллергию!

ПАМЯТКА ПО АНТИАЛЛЕРГЕННОЙ ТЕРАПИИ

Согласно последним статистическим данным около четверти населения земного шара страдает сегодня аллергическими заболеваниями. И количество больных неумолимо растет. Врачи объясняют возникновение аллергии тем, что иммунная система современного человека подвергается постоянным стрессовым нагрузкам со стороны окружающей среды. Из-за этого в иммунной системе происходят "поломки", и она начинает неадекватно реагировать на самые безобидные, казалось бы, вещи. Именно такую неадекватную иммунную реакцию и называют аллергической.

ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ

У аллергии существует множество проявлений:

КОРОТКО ОБ АЛЛЕРГИИ

Люди, страдающие аллергией, вынуждены жить в постоянном напряжении, стараясь избегать контактов с аллергенами. Но проблема в том, что практически все, что встречается в природе, является потенциальным аллергеном. У некоторых больных существует ал-лергия даже на холод, а у других – на прямые солнечные лучи. Широко распространена лекарственная аллергия, не говоря уж о пищевой или респираторной. Но спрятаться от всего невозможно.

Аллергические реакции могут иметь различные механизмы развития:

ПОБЕДИТЕ АЛЛЕРГИЮ

Распространение аллергии давно уже приняло масштабы всемирного бедствия. Учеными и врачами разных стран много лет ведутся активные поиски средств, способных решить эту проблему. Неожиданное решение ученым "подсказали" грибы – одни из древнейших организмов на Земле.

В настоящее время исследованиями фармакологов всего мира среди огромного количества изученных грибов выделен ряд видов, объединенных термином "лекарственные грибы". Еще 25 лет назад особое внимание ученых привлек лекарственный гриб Fusarium sambucinum Fuckel var. ossicolum. Его удивительно сбалансированный состав, а также полная безопасность дали основание широкомасштабно изучить его терапевтические свойства.

Итогом работы стало создание препарата МИПРО-ВИТ. Многолетние клинические испытания доказали его эффективность в отношении всех типов аллергических реакций: при аллергиях немедленного типа МИПРО-ВИТ блокирует выработку иммуноглобулина Е и не дает развиться характерным проявлениям заболевания; при аллергиях замедленного типа МИПРО-ВИТ способствует восстановлению поврежденных Т-лимфоцитов. Нормализуя работу иммунной системы, МИПРО-ВИТ решает проблему изнутри, помогая организму правильно реагировать на негативные факторы. Он не просто устраняет симптомы, а лечит непосредственно болезнь.

КАК ПРИНИМАТЬ МИПРО-ВИТ

Особенно важно, что МИПРО-ВИТ лишен побочных эффектов известных антиаллергенных препаратов, не вызывает привыкания и его можно принимать даже малышам с трех лет. Это крайне важно, потому что, еще не родившись, ребенок уже начинает испытывать на себе вредное воздействие среды, и это не только загрязненная экология, но и питание будущей мамы. Раннее выявление аллергии дает более стойкий положительный эффект и позволяет избежать проблем в будущем.

Начиная прием МИПРО-ВИТ следует понимать, что процесс выздоровления требует времени. Не стоит ждать от МИПРО-ВИТА знакомого моментального результата антигистаминных препаратов. Для того чтобы привести в порядок иммунитет, потребуется, по меньшей мере, 3 недели.

Однако часто вредные для организма факторы остаются, и могут снова привести в негодность иммунную систему. А значит – вернуть болезнь. Поэтому, тем, кто имеет склонность к развитию аллергических заболеваний, рекомендуется курсовой прием МИПРО-ВИТА. Это позволит Вам поддерживать нормальную работу иммунитета и избежать возвращения аллергической реакции.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1823
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: