з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Очищення організму від шлаків

Очищення організму від шлаків

Що таке шлаки організму?

Всі необхідні речовини для життєдіяльності організму надходять за двома системами: дихальної і травною. Кінцеві продукти обміну білків, жирів, вуглеводів виводяться з організму за чотирма системами: дихальної (CO2 та інші газоподібні речовини), сечовидільної, травної системами і шкірою. Виведення метаболітів клітинного обміну, як і їх освіта, йде в безперервному режимі. Чим інтенсивніше працюють клітини, тим більше утворюється кінцевих продуктів обміну. Нерідко ці кінцеві продукти в популярній літературі називаються «шлаками організму». Якщо ми подивимося в тлумачному словнику С.І. Ожегова значення слова шлаки, то це твердий залишок, що утворюється після виплавки металу з руди, а також від спалювання вугілля. За аналогією з організмом людини, це продукт виробничої діяльності (метаболізму в організмі) баласт, від якого необхідно позбутися. Хоча вислів «шлаки організму» не наукове слово, але воно прижилося і в медичній практиці і нерідко це вираз можна зустріти і в наукових статтях. Шлаки в першу чергу накопичуються в клітинах, міжклітинному просторі. Не виведені шлаки накопичуються в сполучній тканині, в жировій і кістковій тканинах, в м'язах і органах (печінка, нирки, легені, кишечник та інші). У міру очищення організму «складують шлаки» так само виводяться з організму.

Звідки беруться шлаки організму?
Речовини, з яких утворюються шлаки в організмі людини, мають екзогенне (внутрішнє-метаболіти клітин) і ендогенне (зовнішнє) походження. До ендогенних речовин відносяться всі шкідливі і токсичні речовини, що потрапляють в організм людини через органи дихання і травлення, через шкіру та слизові оболонки. Вони можуть перебувати в повітрі, воді, їжі, і в усьому тому, що нас оточує, з чим ми стикаємося. Це оксиди і солі важких металів, нітрати і нітрити, пестициди, хімічні стимулятори, барвники та консерванти, антибіотики, ліки, радіонукліди. Сюди належать і фізичні чинники, що порушують процеси метаболізму: вплив електромагнітного поля, вібрація, шум, світлове вплив (УФ та інші). Нагромаджені продукти обміну клітин і токсичні речовини надають шкідливу дію на організм, призводять до дисбалансу фізіологічних функцій, розвитку різних захворювань.

Ознаки зашлакованості організму
Першими ознаками зашлакованості організму є: втома, швидка стомлюваність, дратівливість, нерідко головний біль. У подальшому при наростанні зашлакованості з'являється алергічна реакція, підвищена температура, ураження слизових (риніт, кон'юнктивіт) та шкіри (зміни кольору, сухість, запалення сальних залоз і т.д.). Надалі, якщо не вдається вивести шлаки, розвивається ураження органів (гастрит, коліт, виразкова хвороба, стенокардія, інфаркт міокарда та інші захворювання аж до злоякісних пухлин). Природа наділила людину унікальною системою самозахисту. Тому вже при появі перших ознак зашлаковки зникає апетит, хочеться тільки пити, фізичного та психологічного спокою, що сприяє видільним системам видалити шлаки.

Однак найкращий шлях очищення організму від шлаків є недопущення їх утворення, тобто самообмеження, самовдосконалення, самоконтроль. Але як же можна відмовитися від сигарети, алкоголю, міцного чаю, кави, багатої вечері в компанії, обжерливості і інших надмірностей. Тоді вільно чи мимоволі доведеться займатися очищенням організму від шлаків.

Методи очищення організму від шлаків
Методів очищення організму від шлаків дуже багато. Необхідно пам'ятати, що в видільної системі організму існує координуюча та регуляторна зв'язок, який при порушенні функції однієї системи веде до зміни активності іншої системи. Наприклад, при захворюванні нирок, зменшується виведення азотистих сполук з сечею, збільшується їх виділення через шлунково-кишковий тракт і шкіру. При надмірному виведенні рідини через шкіру, потовиділення при високій температурі або фізичному навантаженні, знижується об'єм сечі, що виділяється нирками. Тому, вибираючи методи очищення, послідовність їх проведення, потрібно керуватися функціональної важливістю системи і ступенем її забруднення.

На першому етапі очищення організму від шлаків слід починати з шлунка, кишечника, печінки та легенів. На другому етапі проводиться чищення нирок, крові, лімфи, судин, шкіри. На третьому етапі здійснюється очищення суглобів і сполучної тканини.

Зробіть крок до позбавлення від шлаків разом з фітопрепаратами компанії "Амріта"!


RUS


Очищение организма от шлаков

Очищение организма от шлаков

Что такое шлаки организма?
Все необходимые вещества для жизнедеятельности организма поступают по двум системам: дыхательной и пищеварительной. Конечные продукты обмена белков, жиров, углеводов выводятся из организма по четырем системам: дыхательной (CO2 и другие газообразные вещества), мочевыделительной, пищеварительной системами и кожей.Выведение метаболитов клеточного обмена, как и их образование, идет в непрерывном режиме. Чем интенсивнее работают клетки, тем больше образуется конечных продуктов обмена. Нередко эти конечные продукты в популярной литературе называются «шлаками организма». Если мы посмотрим в толковом словаре С.И. Ожегова значение слова шлаки, то это твердый остаток, образующийся после выплавки металла из руды, а также от сжигания угля. По аналогии с организмом человека, это продукт производственной деятельности (метаболизма в организме) балласт, от которого необходимо избавиться. Хотя выражение «шлаки организма» не научное слово, но оно прижилось и в медицинской практике и нередко это выражение можно встретить и в научных статьях. Шлаки в первую очередь накапливаются в клетках, межклеточном пространстве. Не выведенные шлаки накапливаются в соединительной ткани, в жировой и костной тканях, в мышцах и органах (печень, почки, легкие, кишечник и другие). По мере очищения организма «складированные шлаки» так же выводятся из организма.

Откуда берутся шлаки организма?
Вещества, из которых образуются шлаки в организме человека, имеют экзогенное (внутреннее- метаболиты клеток) и эндогенное (внешнее) происхождение. К эндогенным веществам относятся все вредные и токсические вещества, попадающие в организм человека через органы дыхания и пищеварения, через кожу и слизистые оболочки. Они могут находиться в воздухе, воде, пище, и во всем том, что нас окружает, с чем мы соприкасаемся. Это окислы и соли тяжелых металлов, нитраты и нитриты, пестициды, химические стимуляторы, красители и консерванты, антибиотики, лекарства, радионуклиды. Сюда относятся и физические факторы, нарушающие процессы метаболизма: воздействие электромагнитного поля, вибрация, шум, световое воздействие (УФ и другие). Накопившиеся продукты обмена клеток и токсические вещества оказывают вредное действие на организм, приводят к дисбалансу физиологических функций, развитию различных заболеваний.

Признаки зашлакованности организма
Первыми признаками зашлакованности организма являются: усталость, быстрая утомляемость, раздражительность, нередко головная боль. В последующем при нарастании зашлакованности появляется аллергическая реакция, повышенная температура, поражения слизистых (ринит, конъюктивит) и кожи (изменения цвета, сухость, воспаление сальных желез и т.д.). В дальнейшем, если не удается вывести шлаки, развивается поражение органов (гастрит, колит, язвенная болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда и другие заболевания вплоть до злокачественных опухолей). Природа наделила человека уникальной системой самозащиты. Поэтому уже при появлении первых признаков зашлаковки исчезает аппетит, хочется только пить, физического и психологического покоя, что способствует выделительным системам удалить шлаки.

Однако самый лучший путь очищения организма от шлаков является недопущение их образования, т.е. самоограничение, самосовершенствование, самоконтроль. Но как же можно отказаться от сигареты, алкоголя, крепкого чая, кофе, обильного ужина в компании, чревоугодия и других излишеств. Тогда вольно или невольно придется заниматься очищением организма от шлаков.

Методы очищения организма от шлаков
Методов очищения организма от шлаков очень много. Необходимо помнить, что в выделительной системе организма существует координирующая и регуляторная связь, которая при нарушении функции одной системы ведет к изменению активности другой системы. Например, при заболевании почек, уменьшается выведение азотистых соединений с мочой, увеличивается их выделение через желудочно- кишечный тракт и кожу. При избыточном выведении жидкости через кожу, потовыделение при высокой температуре или физической нагрузке, снижается объем мочи, выделяемой почками. Поэтому, выбирая методы очищения, последовательность их проведения, нужно руководствоваться функциональной важностью системы и степенью ее загрязненности.

На первом этапе очищение организма от шлаков следует начинать с желудка, кишечника, печени и легких. На втором этапе проводится чистка почек, крови, лимфы, сосудов, кожи. На третьем этапе осуществляется очищение суставов и соединительной ткани.

Сделайте шаг у борьбе со шлаками с фитопрепаратами компании "Амрита"!

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 4245
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: