з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
L-карнітин – звільніть енергію з полону

L-карнітин – звільніть енергію з полону

L-карнітин – це амінокислота, за структурою близька до вітамінів групи В. Однак, на відміну від вітамінів, карнітин може синтезуватися в організмі людини, тому його називають вітаміноподібною речовиною. L-карнітин був відкритий російським біохіміком Володимиром Гулевичем і професором медичної хімії Харківського університету Робертом Крімбергом ще у 1905 році. Однак основна функція L-карнітину була визначена вченими тільки у 1962-му – він переносить жирні кислоти в мітохондрії та сприяє їхньому розщепленню. Це надзвичайно важлива в організмі роль, оскільки жири не можуть бути розщеплені, поки не потраплять у мітохондрії, тож без участі L-карнітину позбутися їх неможливо.

Харчові добавки для схуднення з L-карнітином зараз дуже популярні, також цю речовину полюбляють спортсмени та люди, що ведуть активний спосіб життя. Справа в тому, що L-карнітин – це унікальний енергетичний регулятор, який не лише сприяє ефективному спалюванню запасів підшкірного жиру навіть за невеликих фізичних навантажень, але й сповільнює розпад білкових молекул. Тобто всі ваші зусилля будуть спрямовані на досягнення потрібного результату – м'язова маса буде зростати, а жирова тканина – танути. Адже схуднення за рахунок білкової маси – одна з найпоширеніших помилок, і L-карнітин допоможе вам її уникнути.

При розпаді жирів виробляється значна кількість енергії, необхідна для підтримки високої життєвої активності. Крім того, за рахунок зниження рівня молочної та піровиноградної кислоти, L-карнітин сприяє підвищенню витривалості та підтримує роботу серця при навантаженнях. Тобто це незамінний помічник для всіх, хто прагне працювати над собою, грамотно підходити до харчування та фізичного розвитку, завжди залишатися в тонусі.

Однак L-карнітин важливий не тільки для тих, хто активно займається спортом.  Він також корисний при серцево-судинних захворюваннях, оскільки знижує рівень «поганого» холестерину й помірковано знижує артеріальний тиск. Крім того, серце також потребує енергії, яку йому забезпечує спалювання жирів.

L-карнітин також допомагає переносити інфекційні захворювання, які супроводжуються інтоксикацією та жаром – такі як грип або пневмонія. Підвищення температури тіла на один градус збільшує частоту серцевих скорочень на десять ударів за хвилину. Для забезпечення нормальної роботи серцевого м'яза в такому ритмі потрібні більші енергетичні витрати, і L-карнітин забезпечує цю додаткову енергію.

Вивільнена L-карнітином енергія допомагає справлятися не тільки з фізичними, але й з емоційними або розумовими навантаженнями. Він оптимізує обмін речовин і рятує від почуття знемоги та пригніченості, зменшує стрес.

Як показали результати дослідження, проведеного в 2007 році в Італії, приймання L-карнітину позитивно впливає на здоров'я людей похилого віку. У пацієнтів покращилися показники загальної жирової (втратили 1,8 кг жиру) і м'язової маси (збільшили на 3,8 кг), значно зменшилися ознаки фізичної та розумової втоми та підвищилися пізнавальні функції, а також знизився рівень холестерину.

Також проводилося дослідження ефективності L-карнітину в комбінації з антиоксидантом Q10 при лікуванні вегетативної дистонії у дітей і підлітків. Спільне застосування препаратів дало позитивний результат – стан пацієнтів покращився за рядом параметрів. Також комбінація L-карнітину та Q10 підвищує стійкість до психо-емоційних навантажень у підлітків.

Основні харчові джерела L-карнітину: м'ясо, риба, молоко, сир. З їжею ми зазвичай не отримуємо достатньо L-карнітину, найчастіше від його недоліку страждають вегетаріанці. L-карнітин також синтезується в печінці, нирках і головному мозку з лізину, метіоніну, заліза, вітамінів С, В3 і В6 – за наявності в організмі достатньої кількості всіх цих речовин. Однак цієї амінокислоти виробляється досить мало і витрачається вона швидко.

Для підтримки організму при фізичних і розумових навантаженнях рекомендуємо фітопрепарат L-Карнітин Форте. Крім амінокислоти L-карнітин, до складу продукту входять коензим Q10, екстракт зеленого чаю та комплекс вітамінів. Завдяки взаємодії компонентів, L-Карнітин Форте поліпшує енергетичний обмін на клітинному рівні та підсилює діяльність нервової системи.


RUS


L-карнитин – освободите энергию из плена

L-карнитин – освободите энергию из плена

L-карнитин – это аминокислота, по структуре схожая с витаминами группы В. Однако, в отличие от витаминов, карнитин может синтезироваться в организме человека, поэтому его называют витаминоподобным веществом. L-карнитин был открыт российским биохимиком Владимиром Гулевичем и профессором медицинской химии Харьковского университета Робертом Кримбергом еще в 1905 году. Однако основная функция L-карнитина была определена учеными только в 1962 – он переносит жирные кислоты в митохондрии и способствует их расщеплению. Эта чрезвычайно важная в организме роль, поскольку жиры не могут быть расщеплены, пока не попадут в митохондрии, так что без участия L-карнитина избавиться от них невозможно.

Пищевые добавки для похудения с L-карнитином сейчас очень популярны, также это вещество очень любят спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни. Дело в том, что L-карнитин – это уникальный энергетический регулятор, который не только способствует эффективному сжиганию запасов подкожного жира даже при небольшой физической нагрузке, но и замедляет распад белковых молекул. То есть все ваши усилия будут направлены на достижение нужного результата – мышечная масса будет расти, а жировая ткань – таять. Ведь похудение за счет белковой массы – одна из самых распространенных ошибок, и L-карнитин поможет вам ее избежать.

При распаде жиров вырабатывается значительное количество энергии, необходимое для поддержания высокой жизненной активности. Кроме того, за счет снижения уровня молочной и пировиноградной кислот, L-карнитин способствует повышению выносливости и поддерживает работу сердца при нагрузках. То есть это незаменимый помощник для всех, кто хочет работать над собой, грамотно подходить к питанию и физическому развитию, всегда оставаться в тонусе.

Однако L-карнитин важен не только для тех, кто активно занимается спортом.  Он также полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, поскольку снижает уровень «плохого» холестерина и умеренно понижает артериальное давление. Кроме того, сердце также нуждается в энергии, которую ему обеспечивает сжигание жиров.

L-карнитин также помогает переносить инфекционные заболевания, которые сопровождаются интоксикацией и жаром – такие как грипп или пневмония. Повышение температуры тела на один градус увеличивает частоту сердечных сокращений на десять ударов в минуту. Для обеспечения нормальной работы сердечной мышцы в таком ритме требуются большие энергетические затраты, и L-карнитин обеспечивает эту дополнительную энергию.

Высвобождаемая  L-карнитином энергия помогает справляться не только с физическими, но и с эмоциональными или умственными нагрузками. Он оптимизирует обмен веществ и избавляет от чувства изнеможения и подавленности, уменьшает стресс.

Как показали результаты исследования, проведенного в 2007 году в Италии, прием L-карнитина положительно влияет на здоровье пожилых людей. У пациентов улучшились показатели общей жировой (потеряли 1,8 кг жира) и мышечной массы (увеличили на 3,8 кг), значительно уменьшились признаки физической и умственной усталости и повысились познавательные функции, а также снизился уровень холестерина.

Также проводилось исследование эффективности L-карнитина в сочетании с антиоксидантом Q10 при лечении вегетативной дистонии у детей и подростков. Совместное применение препаратов дало положительный результат – состояние пациентов улучшилось по ряду параметров. Также сочетание L-карнитина и Q10 повышает устойчивость к психо-эмоциональным нагрузкам у подростков.

Основные пищевые источники L-карнитина: мясо, рыба, птица, молоко, сыр, творог. С пищей мы обычно не получаем достаточно L-карнитина, чаще всего от его недостатка страдают вегетарианцы. L-карнитин также синтезируется в печени, почках и головном мозге из лизина, метионина, железа, витаминов С, В3 и В6 – при наличии в организме достаточного количества всех этих веществ. Однако этой аминокислоты вырабатывается довольно мало и расходуется она быстро.

Для поддержания организма при физических и умственных нагрузках рекомендуем фитопрепарат L-Карнитин Форте. Помимо аминокислоты L-карнитин, в состав продукта входят коэнзим Q10, экстракт зеленого чая и комплекс витаминов. Благодаря взаимодействию компонентов, L-Карнитин Форте улучшает энергетический обмен на клеточном уровне и усиливает деятельность нервной системы.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1562
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: