з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Чорні дріжджі з білого континенту

Чорні дріжджі з білого континенту

Дивовижний світ мікроорганізмів. Таємнича і невідома раніше форма життя в наші дні стала незамінною для медицини. Вакцини, замінники крові, імуностимулятори, антикоагулянти, діагностичні засоби – з'явилися завдяки підкорення мікрофлори. Перспективним є застосування мікроорганізмів у гастроентерології та онкології.

А починалося все з маленького і непримітного грибка, з якого вдалося виділити пеніцилін, який врятував життя мільйонів людей. Це стало поштовхом для кардинально нового етапу розвитку медицини і відкрило великі можливості з використання мікрофлори. З тих пір було вивчено безліч мікроорганізмів і виділено безліч активних речовин, які з успіхом застосовуються в медицині і багатьох галузях промисловості. Сьогодні близький новий етап, який за своєю значущістю прирівнюється вченими світу до відкриття пеніциліну – це вивчення «екстремальною» мікрофлори.

Екстремофіли – це мікроорганізми, здатні існувати в умовах, непридатних для життя. Їх можна виявити в самих неймовірних місцях – верхніх шарах атмосфери, на дні морів і океанів, в розпечених пустелях, гарячих джерелах і антарктичних льодах. Ніщо живе не здатне так пристосовуватися і захищатися, як мікроорганізми.

Що забезпечує таку життєстійкість? Найпотужнішим способом захисту в живій природі є меланіногенез – утворення меланіну. Меланін – це збірна назва чорних та коричневих пігментів. Виконуючи функцію світлозахисних фільтрів, вони поглинають тільки необхідну частину світлової енергії, захищаючи від зайвого випромінювання. Особливості меланінів дозволяють поставити їх на один щабель з такими життєво-важливими елементами всього живого як білки і ДНК.

У людини меланін міститься в шкірі, волоссі і у внутрішніх органах, включаючи substantia nigra мозку. При порушенні синтезу меланіну виникає цілий ряд захворювань, наприклад, вітіліго, фенілкетонурія, хвороби Паркінсона, Аддісона та ін.

Здавалося б, панацея знайдена і справа за малим – отримати «захисний» речовина в достатній кількості. Однак, не все так просто. Найчастіше нездоланні перешкоди зустрічаються на кожному етапі від культивування мікроорганізмів до отримання речовини.

Тим не менш «хто шукає, той завжди знайде». Українським вченим вдалося виділити зі скельної породи острова Галіндез (Українська антарктична станція імені Академіка Вернадського) мікроорганізми Nadsoniella nigra (чорні дріжджі), які існували ще 10-15 тис. років тому і представляють особливо цінний біологічно-активний матеріал.

Nadsoniella nigra помітно відрізняються від всіх відомих і описаних мікроорганізмів. Наприклад, меланін синтезується структурами, які, є аналогами меланосом клітин хребетних тварин. Ізольовані штами виділяють так званий меланін, який на відміну від інших меланінів, має високий ступінь упорядкованості структури і надає могутню протипухлинну дію. Крім того, антарктичні чорні дріжджі не тільки накопичують «захисну» речовину, але і виділяють його гранули в навколишнє середовище, що особливо важливо для культивування.

З Nadsoniella nigra вдалося отримати комплекс меланіну, тирозину і ДОФА, який став основою для розробки унікальної біологічно активної добавки «Анкарцин». Що не має аналогів у світі препарат має антиоксидантну, імуномодулюючу, антирадикальних, адаптогенними дією. Унікальність його в тому, що, надаючи допомогу у профілактиці й комплексному лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту, він є ефективним профілактичним онкопротекторним засобом.


RUS


Черные дрожжи с белого континента

Черные дрожжи с белого континента

Удивительный мир микроорганизмов. Таинственная и неизвестная ранее форма жизни в наши дни стала незаменимой для медицины. Вакцины, заменители крови, иммуностимуляторы, антикоагулянты, диагностические средства – появились благодаря покорению микрофлоры. Перспективным является применение микроорганизмов в гастроэнтерологии и онкологии.

А начиналось все с маленького и неприметного грибка, из которого удалось выделить пенициллин, спасший жизнь миллионов людей. Это стало толчком для кардинально нового этапа развития медицины и открыло обширные возможности по использованию микрофлоры. С тех пор было изучено множество микроорганизмов и выделено множество активных веществ, которые с успехом применяются в медицине и многих отраслях промышленности. Сегодня близок новый этап, который по своей значимости приравнивается учеными мира к открытию пенициллина – это изучение «экстремальной» микрофлоры.

Экстремофилы – это микроорганизмы, способные существовать в условиях, непригодных для жизни. Их можно обнаружить в самых невероятных местах – верхних слоях атмосферы, на дне морей и океанов, в раскаленных пустынях, горячих источниках и антарктических льдах. Ничто живое не способно так приспосабливаться и защищаться, как микроорганизмы.

Что обеспечивает такую жизнестойкость? Самым мощным способом защиты в живой природе является меланиногенез – образование меланина. Меланин – это собирательное название черных и коричневых пигментов. Выполняя функцию светозащитных фильтров, они поглощают только необходимую часть световой энергии, защищая от излишнего излучения. Особенности меланинов позволяют поставить их на одну ступень с такими жизненно-важными элементами всего живого как белки и ДНК.

У человека меланин содержится в коже, волосах и во внутренних органах, включая substantia nigra мозга. При нарушении синтеза меланина возникает целый ряд заболеваний, например, витилиго, фенилкетонурия, болезни Паркинсона, Аддисона и др.

Казалось бы, панацея найдена и дело за малым – получить «защитное» вещество в достаточном количестве. Однако, не все так просто. Зачастую непреодолимые препятствия встречаются на каждом этапе от культивирования микроорганизмов до получения вещества.

Тем не менее «кто ищет, тот всегда найдет». Украинским ученым удалось выделить со скальной породы острова Галиндез (Украинская антарктическая станция имени Академика Вернадского) микроорганизмы Nadsoniella nigra (черные дрожжи), которые существовали еще 10-15 тыс. лет назад и представляют особенно ценный биологически-активный материал.

Nadsoniella nigra заметно отличаются от всех известных и описанных микроорганизмов. Например, меланин синтезируется структурами, которые, являются аналогами меланосом клеток позвоночных животных. Изолированные штаммы выделяют так называемый меланин, который в отличие от других меланинов, имеет высокую степень упорядоченности структуры и оказывает мощное противоопухолевое действие. Кроме того, антарктические черные дрожжи не только накапливают «защитное» вещество, но и выделяют его гранулы в окружающую среду, что особо важно для культивирования.

Из Nadsoniella nigra удалось получить комплекс меланина, тирозина и ДОФА, который стал основой для разработки уникальной биологически активной добавки «Анкарцин». Не имеющий аналогов в мире препарат обладает антиоксидантным, иммуномодулирующим, антирадикальным, адаптогенным действием. Уникальность его в том, что, оказывая помощь в профилактике и комплексном лечении болезней ЖКТ, он является эффективным профилактическим онкопротекторным средством.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1828
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: