з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
АРНІЗИН™ – серія спеціальних кремів для вен та суглобів

АРНІЗИН™ – серія спеціальних кремів для вен та суглобів

Як перемогти хронічну хворобу?

Грецький поет Геракліт говорив, що не можна ввійти в одну річку двічі, бо вода весь час знаходиться в русі. Подібно річці, тіло людини може здаватись ззовні постійним, але насправді воно постійно змінюється. Однак, ми цього не помічаємо, тому що зміни відбуваються на тонкому рівні, недоступному для нашого сприйняття.

Помітивши атоми та простеживши їх рух в процесі обміну речовин, вчені підрахували оборот матерії в організмі людини.

 • Виявилось, що епітелій шлунку оновлюється кожні п'ять днів.
 • Щоб повністю обновити шкіру потрібно близько місяця.
 • Приблизно протягом 6 тижнів повністю оновлюються клітини печінки.
 • Всього декілька місяців потрібно для того, щоб кристали кальція та фосфора, що утворюють наш скелет, з'явилися та зникли.
 • Щорічно більше ніж 98% атомів, складаючих людське тіло, замінюються новими.
 • Через три роки нам навряд чи вдасться знайти в своем тілі атом, який є в нас сьогодні.

Тепер важливе питання: чому ж в нашому тілі за 3 роки повністю обновляються молекули, а хронічні хвороби залишаються?

Може, не так лікуєм? У сенсі, не клітини треба лікувати та молекули перебудовувати?

Особливості серії АРНІЗИН™ та складу препаратів.

каштан амрита

Постулати вібраційної медицини. Нова галузь медицини, яка називається вібраційної медициною, розглядає людину, "як комплекс енергетичних полів, що взаємодіють з фізичним тілом на клітинному рівні". З цієї позиції найбільш ефективне лікування, яке проводиться на енергетичному, емоційному і фізичному рівні.

арника

Поєднання Інь і Ян енергії. У природі не буває тільки білого або тільки чорного. У кожному чоловікові присутня частка жіночої сутності і навпаки. Тому рецептури АРНИЗИНА поєднують в собі екстракти та олії з різними
енергіями.

Комплексність застосування. Важливо поєднувати зовнішній вплив з прийомом фітопрепаратів всередину. Завдяки широкому вибору БАДів можна підібрати індивідуальну програму. Крім цього в процесі оздоровлення грає
важливу роль колір, час і позитивні емоції.

орех

Надкритична СО2-екстракція – максимум активних речовин. Надкритичним CO2-екстракти (СКЕ-СО2) є абсолютно новим напрямком на світовому ринку екстрактів. В якості розчинника використовується діоксид вуглеводу. При надкритичних параметрах (тиск понад 73,8 атм. Практично при будь-якому спектрі температур) можна витягати максимальну кількістьактивних речовин з рослинної сировини.

Показова цифра. У ромашці провідними речовинами вважаються хамазулен і матріцін. У СКЕ-СО2 їх міститься близько 1%. Для порівняння: у екстракції пропіленгліколь (одні з найпоширеніших видів екстрактів) ці речовини відсутні взагалі.
бад

Ліотропна екстракція – збереження енергії та інформації. Це унікальна технологія являє собою природну муміфікацію рослин. Такі екстракти володіють енергоінформаційними властивостями тих рослин, з яких були отримані. Вони змінюють потенціал на мембрані клітин, покращуючи енергообмін всього організму.

Показова цифра. Ліотропні екстракти є своєрідними маленькими випромінювачами енергії – 65-70 Гц. Це налаштовує організм на хвилі "здорової частоти". Для порівняння: у хворої людини випромінювання 58 Гц, а у здорової - 62-78 Гц.

Детальніше про крема "Арнізин"...


RUS


АРНИЗИН™ – серия специальных кремов для ВЕН и СУСТАВОВ

Арнизин

Как победить хроническую болезнь?

Греческий поэт Гераклит говорил, что нельзя войти в одну реку дважды, ибо вода все время находится в движении. Подобно реке, тело человека может казаться на поверхности постоянным, но на самом деле оно постоянно меняется. Однако, мы этого не замечаем, потому что изменения происходят на тонком уровне, недоступном для нашего восприятия.

Пометив атомы и прослеживая их движение в процессе обмена веществ, ученые подсчитали оборот материи в теле человека.

 • Оказалось, что эпителий желудка обновляется каждые пять дней.
 • Чтобы полностью обновить кожу нужно около месяца.
 • Примерно в течение 6 недель полностью обновляются клетки печени.
 • Всего несколько месяцев необходимо для того, чтобы кристаллы кальция и фосфора, образующие наш скелет, появились и исчезли.
 • Ежегодно более 98% атомов, составляющих человеческое тело, за меняются новыми.
 • Через три года нам едва ли удастся найти в своем теле атом, который есть в нас сегодня.

Теперь важный вопрос: почему же в нашем теле за 3 года полностью обновляются молекулы, а хронические болезни остаются?

Может, не так лечим? В смысле, не клетки надо лечить и молекулы перестраивать?

Особенности серии АРНИЗИН™ и состава препаратов.

Постулаты вибрационной медицины. Новая область медицины, которая называется вибрационной медициной, рассматривает человека, "как комплекс энергетических полей, взаимодействующих с физическим телом на клеточном уровне". С этой позиции наиболее эффективно лечение, которое проводится на энергетическом, эмоциональном и физическом уровне.

АРНИЗИН ™ – серія спеціальных кремів для ВЕН та СУГЛОБІВ

Сочетание Инь и Ян энергии. В природе не бывает только белого или только черного. В каждом мужчине присутствует частица женской сущности и наоборот. Потому рецептуры АРНИЗИНА сочетают в себе экстракты и масла с различными энергиями.

зверобой

Комплексность применения. Важно сочетать внешнее воздействие с приемом фитопрепаратов внутрь. Благодаря широкому выбору БАДов можно подобрать индивидуальную программу. Кроме этого в процессе оздоровления играет важную роль цвет, время и положительные эмоции.

экстракт

Сверхкритическая СО2-экстракция – максимум активных веществ. Сверхкритические CO2-экстракты (СКЭ-СО2) являются совершенно новым направлением на мировом рынке экстрактов. В качестве растворителя используется диоксид углевода. При сверхкритических параметрах (давление свыше 73,8 атм. практически при любом спектре температур) можно извлекать максимальное количество активных веществ из растительного сырья.

Показательная цифра. В ромашке ведущими веществами считаются хамазулен и матрицин. В СКЭ-СО2 их содержится около 1%. Для сравнения: в экстракции пропиленгликолем (одни из самых распространенных видов экстрактов) эти вещества отсутствуют вообще.

деревій

Лиотропная экстракция – сохранение энергии и информации. Это уникальная технология представляет собой природную мумификацию растений. Такие экстракты обладают энергоинформационными свойствами тех растений, из которых были получены. Они изменяют потенциал на мембране клеток, улучшая энергообмен всего организма.

Показательная цифра. Лиотропные экстракты являются своеобразными маленькими излучателями энергии – 65-70 Гц. Это настраивает организм на волны "здоровой частоты". Для сравнения: у больного человека излучение 58 Гц, а у здорового – 62-78 Гц.

Подробнее о кремах "Арнизин"...

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 8364
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: