з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Екотовари: що їх відрізняє

Екотовари: що їх відрізняє

«Зелені» товари стають усе більш популярними. Люди починають розуміти свою відповідальність перед майбутніми поколіннями – ми повинні передати їм придатну для щасливого життя планету. Крім того, ми турбуємося про власне здоров'я. Так, людство побороло багато інфекційних захворювань, однак важко сказати, що ми стали здоровішими – тепер актуальні інші проблеми. В XX столітті відзначається бурхливий ріст захворюваності раком, і основна причина – погіршення екологічної ситуації, ми отримуємо канцерогени з їжею, водою та повітрям.

Інша, менш драматична, однак украй гостра проблема – алергійні захворювання, від яких усе більше страждають діти та дорослі. У нас виникає природнє бажання захистити себе від шкідливого впливу навколишнього середовища. І при цьому потрібно визнати, що відповідальність за те, що це середовище стало для нас недружелюбним, лежить, у тому числі, і на нас із вами. Ми не повернемо планеті первозданну чистоту, однак поліпшити стан речей можна – за допомогою раціонального споживання. А це значить – не купувати те, що не потрібно, давати речам друге життя та намагатися придбавати екотовари.

Що ж таке екотовар? Під цим може матися на увазі нешкідливість самого процесу виробництва й утилізації продукту або ж наявність натуральних компонентів. Тобто – безпека для природи та безпека для здоров'я людини. На жаль, часто ці дві умови суперечать одна одній. Для людини краще оточувати себе предметами з натуральних матеріалів – дерев'яні меблі, паперові шпалери на стінах, паркетна підлога. Не можна сказати, щоб усе це сприяло збереженню лісу. Хоча з іншого боку, шкода від виробництва штучних матеріалів і неможливість їх подальшої переробки – все-таки привід надати перевагу дереву.  Загалом, це питання не таке просте, як здається.

Так що ж таке екотовари? У першу чергу, це товари з нетоксичних натуральних матеріалів, що є позитивним як для нашого з вами здоров'я, так і для природи, оскільки після застосування такий продукт розпадається на нешкідливі для навколишнього середовища хімічні компоненти.

По-друге, при виробництві екотоварів повинні застосовуватися ресурсозберігаючі технології. По-третє, у кожного продукту є транспортний слід – скільки ресурсів було витрачено й скільки шкідливих газів викинуто в атмосферу, щоб цей товар потрапив на прилавок найближчого до вас магазину. Якщо говорити про продукти харчування, то екологічність заморських товарів тим більш сумнівна, адже їх необхідно обробити для тривалого зберігання. Найкраще підтримувати вітчизняного виробника хоча б з тих міркувань, що йому свою продукцію не доводиться далеко везти.

Словом, потрібно добре розуміти весь життєвий шлях продукту: його виготовлення, транспортування, функціонування та  утилізацію. Ідеально екологічний, так би мовити, продукт, не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу на жодному із цих етапів.

Ще один важливий критерій – мінімум пакування. Із цього погляду краще ходити на ринок зі своїми екопакетами й купувати все, що можна, на вагу. Якщо ж купити товар без тари неможливо, слід надавати перевагу біорозщеплюваному пакуванню або тарі, яку можна використовувати повторно (як скляні  пляшки, наприклад). Пластик або поліетилен при утилізації отруюють ґрунт, воду та повітря.

Приклад екотовару з асортименту Компанії «Амріта» – Екопорошки. Це вітчизняний гіпоалергійний  продукт на основі натуральних ПАР. Він не містить фосфатів і цеолітів, тому безпечний для здоров'я та навколишнього середовища – потрапляючи в стічні води, фосфати приводять до цвітіння водойм і руйнування їхніх екосистем.

На ринку дійсно важко знайти по-справжньому екологічний продукт. Однак уважний споживач все-таки може оцінити, що є цілком безпечним, що завдає природі малої, а що – дуже великої шкоди. Достатньо приділити трохи часу, щоб розібратися, якими продуктами ви користуєтеся, як вони впливають на ваше здоров'я і який слід ви залишаєте на землі.


RUS


Экотовары: что их отличает

Экотовары: что их отличает

«Зеленые» товары становятся все более популярными. Люди начинают понимать свою ответственность перед будущими поколениями – мы должны передать им пригодную для счастливой жизни планету. Кроме того, мы беспокоимся о собственном здоровье. Да, человечество побороло много инфекционных заболеваний, однако трудно сказать, что мы стали здоровее – теперь актуальны другие проблемы. В XX век отмечается бурный рост заболеваемости раком, и основная причина – ухудшение экологической ситуации, мы получаем канцерогены с пищей, водой и воздухом.

Другая, менее драматичная, однако крайне острая проблема – аллергические заболевания, от которых все больше страдают дети и взрослые. У нас возникает естественное желание защитить себя от вредного влияния окружающей среды. И при этом нужно признать, что ответственность за то, что эта среда стала для нас недружелюбной, лежит, в том числе, и на нас с вами. Мы не вернем планете первозданную чистоту, однако улучшить положение вещей можно – с помощью рационального потребления. А это значит – не покупать то, что не нужно, давать вещам вторую жизнь и стараться приобретать экотовары.

Что же такое экотовар? Под этим может подразумеваться безвредность самого процесса производства и утилизации продукта или же наличие натуральных компонентов. То есть – безопасность для природы и безопасность для здоровья человека. К сожалению, часто эти два условия противоречат друг другу. Для человека лучше окружать себя предметами из натуральных материалов – деревянная мебель, бумажные обои на стенах, паркетный пол. Нельзя сказать, чтобы все это способствовало сохранению леса. Хотя с другой стороны, вред от производства искусственных материалов и невозможность их дальнейшей переработки – все-таки повод отдать предпочтение дереву. В общем, этот вопрос не так прост, как кажется.

Так что же такое экотовары? В первую очередь, это товары из нетоксичных натуральных материалов, что хорошо как для нашего с вами здоровья, так и для природы, поскольку после применения такой продукт распадается на безвредные для окружающей среды химические компоненты.

Во-вторых, при производстве экотоваров должны применяться ресурсосберегающие технологии. В-третьих, у каждого продукта есть транспортный след – сколько ресурсов было потрачено и сколько вредных газов выброшено в атмосферу, чтобы этот товар попал на прилавок ближайшего к вам магазина. Если говорить о продуктах питания, то экологичность заморских товаров тем более сомнительна, ведь их необходимо обработать для длительного хранения. Лучше всего поддерживать отечественного производителя хотя бы из тех соображений, что ему свою продукцию не приходится далеко везти.

Словом, нужно хорошо понимать весь жизненный путь продукта: его изготовление, транспортировку, функционирование и утилизацию. Идеально экологичный, так сказать, продукт, не должен наносить вред окружающей среде ни на одном из этих этапов.

Еще один важный критерий – минимум упаковки. С этой точки зрения лучше ходить на рынок со своими экопакетами и покупать все, что можно, на развес. Если же купить товар без тары невозможно, следует отдавать предпочтение биоразлагаемой упаковке или таре, которую можно использовать повторно (как стеклянные бутылки, например). Пластик или полиэтилен при утилизации отравляют почву, воду и воздух.

Пример экотовара из ассортимента Компании «Амрита» – Экопорошки. Это отечественный гипоаллергенный продукт на основе натуральных ПАВ. Он не содержит фосфатов и цеолитов, поэтому безопасен для здоровья и окружающей среды – попадая в сточные воды, фосфаты приводят к цветению водоемов и разрушению их экосистемы.

На рынке действительно трудно найти по-настоящему экологичный продукт. Однако внимательный потребитель все-таки может оценить, что полностью безопасно, что наносит природе малый, а что – очень большой вред. Достаточно уделить немного времени, чтобы разобраться, какими продуктами вы пользуетесь, как они влияют на ваше здоровье и какой след вы оставляете на земле.

натуральные препараты амрита
5.0/5 з 1
 1821
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: