з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Політика конфіденційності та умови користування

Політика конфіденційності та умови користування

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Амріта – Все для здоров'я та краси © 2017

Сайт «Амріта – Все для здоров'я та краси» є приватною власністю незалежного дистриб’ютора компанії «Амріта»

1. Загальні положення
1.1. Сайт www.amrita.club є інформаційним ресурсом про здоров'я, красу, здоровий образ життя та продукцію компанії "Амріта". Інформація, розміщена на даному сайті, призначена лише для ознайомлення і некомерційного використання.

1.2. Сайт гарантує нерозголошення будь-яких відомостей про Користувача, наданих їм у ході відвідування Сайту і ніяким чином не надає зібрану на Сайті інформацію третім сторонам (приватним особам, компаніям і організаціям) згідно Закону України "Про захист персональних даних" та Закону України "Про захист прав споживачів". Вся подібна інформація використовується нами виключно для того, щоб зробити сайт більш зручним і повністю відповідати вашим інтересам. Конфіденційність сайту розроблена згідно чинного законодавства України. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі наслідки використання розміщеної на ньому інформації в цілях, заборонених чинним міжнародним і українським законодавством. Відвідуючи наш сайт Ви зобов'язуєтеся не застосовувати отриману на ньому інформацію в цілях, заборонених чинним законодавством.

1.3. Наш сайт не несе відповідальності за можливі індивідуальні побічні реакції на складові продукції (дане питання відноситься до компетенції компанії Амріта та виробників продукції). Адміністрація сайту має право видаляти користувачів, змінювати правила користування сайтом та його наповненість без попередження. Адміністрація не несе відповідальності за зміст будь-яких оголошень чи повідомлень з посиланням на наш сайт, які можуть бути розміщені на сторонніх Інтернет-сайтах. Використовуючи наш сайт, Ви можете отримати доступ до інших Інтернет-сайтів, що належать третім особам. Ми не контролюємо вміст, достовірність і точність розташовуваної на них інформації, а також їх доступності для користувачів та не несемо відповідальності за вищесказані сайти.

1.4. Сайт розроблений згідно чинних правил створення власних сайтів дистриб'юторів компанії «Амріта» та Етичного кодексу Членів Клубу Компанії. Для підготовки сторінок сайту були використані каталоги, довідники, буклети, офіційний сайт та інші інформаційні джерела компанії "Амріта". Шановні бізнес-партнери (Члени Клубу)! Будь-ласка не плутайте наш сайт з офіційним сайтом компанії.

1.5. Для коректного перегляду сторінок сайту використовуйте браузери Mozilla Firefox чи Google Chrome.

2. Правила копіювання та використання даних з сайту
Перед тим, як використовувати матеріали з нашого сайту просимо Вас ознайомитись з правилами користування, а також наслідками, які можуть виникнути через неправомірне використанням матеріалів сайту.

2.1. Будь-яке копіювання або використання матеріалів та інформації з нашого сайту (в тому числі файлів, фото та відеоматеріалів), без дозволу адміністрації, заборонено. Користувачі мають право використовувати розміщені на цьому сайті матеріали лише в некомерційних цілях. Обов'язковою умовою є збереження всіх авторських прав (як нашого сайту, так і третіх сторін, матеріали яких розміщені на сайті), а також встановлення активного індексованого гіперпосилання (www.amrita.club). Заборонено використання будь-яких матеріалів і будь-якої інформації сайту в комерційних цілях, без письмової згоди автора сайту. Використання інформації в інших цілях, а також недотримання вказаних умов буде витлумачено як присвоєння авторських прав на скопійовану інформацію та буде розцінюватись як плагіат.

2.2. У разі порушення даних правил та використання авторських матеріалів з нашого сайту, без дозволу адміністрації, автори сайту мають право на:

  • повідомлення порушника в письмовій формі про порушення даних правил;
  • скаргу на власника хостингу (сервера), на якому розташований сайт-порушник – з проханням вплинути на порушника (відповідно до правил всіх хостинг-провайдерів, на сайтах заборонена публікація будь-яких матеріалів, що порушують авторське право їхніх власників);
  • скарги до адміністрацій пошукових систем Яндекс, Google та інших, що у відповідності з їх правилами (див. наприклад правила компанії Google: "Закон про захист авторських прав у цифрову епоху") можуть спричинити "видалення або відключення доступу до матеріалу, заявленому в якості об'єкту порушення";
  • інші дії, що не суперечать чинному законодавству та спрямовані на захист авторських прав та персональних даних.

Шановні відвідувачі! Якщо Ви не згодні з діючими правилами, будь-ласка, не використовуйте наш сайт.

Ми будемо вдячні, якщо Ви розмістите наш банер на Вашому сайті чи блозі. Код:

<a href="//amrita.club/" target="_blank" title="Амріта"><img src="//amrita.club/baneramrita.jpg" style="border: 0;" height="56" width="95"></a>

З повагою, адміністрація сайту www.amrita.club

RUS


ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Амрита – Все для здоровья и красоты © 2017

Сайт «Амрита – Все для здоровья и красоты» является частной собственностью независимого дистрибьютора компании «Амрита»

1. Общие положения
1.1. Сайт www.amrita.club является информационным ресурсом о здоровье, красоте, здоровом образе жизни и продукции компании "Амрита". Информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для ознакомления и некоммерческого использования.

1.2. Сайт гарантирует неразглашение любых сведений о пользователе, предоставленных им в ходе посещения Сайта и никаким образом не предоставляет собранную на Сайте информацию третьим сторонам (частным лицам, компаниям и организациям) согласно Закону Украины "О защите персональных данных" и Закона Украины "О защите прав потребителей". Вся подобная информация используется нами исключительно для того, чтобы сделать сайт более удобным и полностью отвечать вашим интересам. Конфиденциальность сайта разработана согласно действующему законодательству Украины. Администрация сайта не несет ответственности за возможные последствия использования размещенной на нем информации в целях, запрещенных действующим международным и украинским законодательством. Посещая наш сайт Вы обязуетесь не применять полученную на нем информацию в целях, запрещенных действующим законодательством.

1.3. Наш сайт не несет ответственности за возможные индивидуальные побочные реакции на составляющие продукции (данный вопрос относится к компетенции компании Амрита и производителей продукции). Администрация сайта имеет право удалять пользователей, менять правила пользования сайтом и его наполненность без предупреждения. Администрация не несет ответственности за содержание любых объявлений или сообщений со ссылкой на наш сайт, которые могут быть размещены на сторонних интернет-сайтах. Используя наш сайт, Вы можете получить доступ к другим Интернет-сайтам, принадлежащих третьим лицам. Мы не контролируем содержание, достоверность и точность размещаемой на них информации, а также их доступность для пользователей и не несем ответственности за вышесказанные сайты.

1.4. Сайт разработан согласно действующих правил создания собственных сайтов дистрибьюторов компании «Амрита» и Этического кодекса Членов Клуба Компании. Для подготовки страниц сайта были использованы каталоги, справочники, буклеты, официальный сайт и другие информационные источники компании "Амрита". Уважаемые бизнес-партнеры (Члены Клуба)! Пожалуйста не путайте наш сайт с официальным сайтом компании.

1.5. Для корректного просмотра сайта используйте браузеры Mozilla Firefox или Google Chrome.

2. Правила копирования и использования данных с сайта
Перед тем, как использовать материалы с нашего сайта просим Вас ознакомиться с правилами пользования, а также последствиями, которые могут возникнуть из-за неправомерного использованием материалов сайта.

2.1. Любое копирование или использование материалов и информации с нашего сайта (в том числе файлов, фото и видеоматериалов), без разрешения Администрация, запрещено. Пользователи имеют право использовать размещенные на этом сайте материалы лишь в некоммерческих целях. Обязательным условием является сохранение всех авторских прав (как нашего сайта, так и третьих сторон, материалы которых размещены на сайте), а также установление активной индексированной гиперссылки (www.amrita.club). Запрещено использование любых материалов и любой информации сайта в коммерческих целях, без письменного согласия автора сайта. Использование информации в других целях, а также несоблюдение указанных условий будет определено как присвоение авторских прав на скопированную информацию и будет расцениваться как плагиат.

2.2. В случае нарушения данных правил и использование авторских материалов с нашего сайта, без разрешения администрации, авторы сайта имеют право на:

  • сообщение нарушителя в письменной форме о нарушении данных правил;
  • жалобу на владельца хостинга (сервера), на котором расположен сайт-нарушитель - с просьбой повлиять на нарушителя (согласно правилам всех хостинг-провайдеров, на сайтах запрещена публикация любых материалов, нарушающих авторское право их владельцев);
  • жалобы в администрации поисковых систем Яндекс, Google и других, в соответствии с их правилами (см. например правила компании Google: "Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху") могут вызвать "удаление или отключение доступа к материалу, заявленному в качестве об 'объекта нарушения ";
  • другие действия, которые не противоречат действующему законодательству и направлены на защиту авторских прав и персональных данных.

Уважаемые посетители! Если Вы не согласны с действующими правилами, пожалуйста, не используйте наш сайт.

Ми будем благодарны, если Вы разместите наш банер на Вашем сайте или блоге. Код:

<a href="//amrita.club/" target="_blank" title="Амрита"><img src="//amrita.club/baneramrita.jpg" style="border: 0;" height="56" width="95"></a>

С уважением, администрация сайта www.amrita.club
натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: