з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Серцево-судинні

Найбільш поширеними у віці 65-80 років є серцево-судинні та онкологічні захворювання. Тому необхідно застосовувати серцево-судинні БАДи.

У віці старше 80 років на перший план виступають дегенеративні розлади: деменція, остеоартрози, остеопороз. Зі збільшенням віку наростають структурні та функціональні зміни всіх органів і систем організму, що повинно враховуватися при призначенні препаратів.

Раніше всього починають виникати сенільні зміни в ЦНС: зменшення кількості нервових клітин, зниження мозкового кровотоку, зниження вмісту норадреналіну, дофаміну, серотоніну. Ці порушення поєднуються зі зниженням пам'яті, уповільненням швидкості реакцій, зниженням переносимості звичайних навантажень.

Для корекції вказаних порушень дуже важливо використовувати препарати, які не знижують мозковий кровообіг. Інволюція серцево-судинної системи проявляється зниженням ударного об'єму серцевого викиду і уповільненням ритму серця. В основі цих порушень лежить відкладення ліпофусцину і амілоїду в стінках артерій серця. Збільшується маса серця і відносно зменшується кількість капілярів. Наростає судинний опір, робота серця утруднюється, що може призводити до появи симптомів серцевої недостатності.
 
З віком артеріальний тиск підвищується, але тиск вище 160/90 мм рт.ст. вважається артеріальною гіпертензією.

Лікування літніх хворих з гіпертонією, стенокардією і недостатністю кровообігу проводиться з урахуванням збільшення вільних фракцій препаратів (через зменшення вмісту альбумінів, з якими зв'язуються багато препаратів, потрапляючи в кров), що створює передумови для посилення дії препаратів.

Тому дози призначаються БАД повинні бути зменшені пропорційно збільшенню віку. Відомо, що поразка тканин у літніх людей більш виражено і виникає під впливом накопичуються вільних радикалів і продуктів розпаду, тому показані антиоксиданти, однак доза / ефект також враховує зменшену ферментативну активність печінки, зменшення швидкості метаболізму препаратів, а також зміна чутливості рецепторів.
RUS

Сердечно-сосудистые

Наиболее распространенными в возрасте 65-80 лет являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Поэтому необходимо применять сердечно-сосудистые БАДы.

В возрасте старше 80 лет на первый план выступают дегенеративные расстройства: деменция, остеоартрозы, остеопороз. С увеличением возраста нарастают структурные и функциональные изменения всех органов и систем организма, что должно учитываться при назначении препаратов.

Раньше всего начинают возникать сенильные изменения в ЦНС: уменьшение количества нервных клеток, снижение мозгового кровотока, снижения содержания норадреналина, дофамина, серотонина. Эти нарушения сочетаются со снижением памяти, замедлением скорости реакций, снижением переносимости обычных нагрузок.

Для коррекции указанных нарушений очень важно использовать препараты, которые не снижают мозговой кровоток. Инволюция сердечно-сосудистой системы проявляется снижением ударного объема сердечного выброса и замедлением ритма сердца. В основе этих нарушений лежит отложение липофусцина и амилоида в стенках артерий сердца. Увеличивается масса сердца и относительно уменьшается количество капилляров. Нарастает сосудистое сопротивление, работа сердца затрудняется, что может приводить к появлению симптомов сердечной недостаточности.

С возрастом артериальное давление повышается, но давление выше 160/90 мм рт.ст. считается артериальной гипертензией.

Лечение пожилых больных с гипертонией, стенокардией и недостаточностью кровообращения проводится с учетом увеличения свободных фракций препаратов (из-за уменьшения содержания альбуминов, с которыми связываются многие препараты, попадая в кровоток), что создает предпосылки для усиления действия препаратов.

Поэтому дозы назначаемых БАД должны быть уменьшены пропорционально увеличению возраста. Известно, что поражение тканей у пожилых людей более выражено и возникает под влиянием накапливающихся свободных радикалов и продуктов распада, поэтому показаны антиоксиданты, однако доза/эффект также учитывает уменьшенную ферментативную активность печени, уменьшение скорости метаболизма препаратов, а также изменение чувствительности рецепторов.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1474
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: