з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Порівняльна характеристика їжі, БАД і ліків

Їжа і БАД впливають на весь організм через фізіологічні механізми, викликаючи широкий спектр сприятливих для здоров'я реакцій. При цьому людина сама вибирає собі їжу і необхідну добавку до неї. Імовірність виникнення ускладнень незначна. А при прийомі ліків, навпаки, ефект може вийти за межі нормальної реакції організму, висока ймовірність виникнення ускладнень від прийому ліків і призначати їх собі без консультації лікаря дуже небезпечно. Ліки, як правило, розраховані на короткочасний прийом. БАД застосовуються тривало, деякі - постійно, і розраховані вони, головним чином, на побудову "міцного будівлі здоров'я". У нашому організмі близько 60 трильйонів клітин. 98-99% з яких щороку оновлюються.

Порівняльна таблиця


ЇжаБАДЛіки
Призначення
природне харчуванняджерело відсутніх у харчуванні речовинлікування хвороб
Сировина
природна(якправило)природна(якправило)хімічна і природна
Ступінь технологічної переробки (очистка, сушка, консервація и т.д.)якправило, незначна, без зміни природного структури продуктуякправило, значна, беззміни природногоструктури продуктувисока ступінь очищення
Вміст хімічних речовин
незначнанезначнамайже повністю хімічні сполуки
Складбагатокомпонентний природнийбагатокомпонентний, як правило, природнийхімічний чи природний після ретельного очищення
Вжавання населенням високорозвинутих країн
100%60-80%15%
Регулярність прийомукожен деньмайже постійно, можливі перерви
при захворюванні
Діянавесь організм, через його фізіологічні механізмияк правило, навесьорганізм, через його фізіологічні механізмияк правило, на окремі органи і системи,через нефізіологіческіеі нехарактерні природі механізми
Специфічність дії
широкий спектрреакцій, сприятливих для здоров'яширокий спектр реакцій, сприятливих для здоров'явибірковий вплив, можливінеспецифічнітоксичніреакції
Сила дії
вмежахфізіологічноїнормивмежахфізіологічноїнормиефект може виходити за межі фізіологічної норми
Можливість ускладнень
незначнанезначнависока
Призначає прийомлюдина сама собі вибирає їжусамостійно або після консультації у лікарялікар або під контролем лікаря
Оздоровчий ефектповільний, але тривалийповільний, але тривалийшвидкий,але короткочасний

RUS

Сравнительная характеристика пищи, БАД и лекарств

Пища и БАД воздействуют на весь организм через физиологические механизмы, вызывая широкий спектр благоприятных для здоровья реакций. При этом человек сам выбирает себе пищу и необходимую добавку к ней. Вероятность возникновения осложнений незначительная. А при приёме лекарств, напротив, эффект может выйти за пределы нормальной реакции организма, высока вероятность возникновения осложнений от приёма лекарств и назначать их себе без консультации врача очень опасно. Лекарства, как правило, рассчитаны на кратковременный приём. БАД применяются длительно, некоторые – постоянно, и рассчитаны они, главным образом, на построение "крепкого здания здоровья". В нашем организме около 60 триллионов клеток. 98-99% из которых ежегодно обновляются.

Сравнительная таблица


ПищаБАДЛекарства
Назначениеестественное питаниеисточник недостающих в питании веществлечение болезней
Сырьёприродное (как правило)природное (как правило)химическое и природное
Степень технологической переработки (очистка, сушка, консервация и т.д.)как правило, незначительная, без изменения природной структуры продуктакак правило, значительная, без изменения природной структуры продуктавысокая степень очистки
Содержание химических веществнезначительноенезначительноепочти полностью химические соединения
Составмногокомпонентный природныймногокомпонентный, как правило, природныйхимический или природный после тщательной очистки
Потребление населением развитых стран100%60-80%15%
Регулярность приёмакаждый деньпочти постоянно, возможны перерывыпри заболеваниях
Воздействиена весь организм, через го физиологические механизмыкак правило, на весь организм через его физиологические механизмыкак правило, на отдельные органы и системы, через нефизиологические и нехарактерные природе механизмы
Специфичность воздействияширокий спектр реакций, благоприятных для здоровьяширокий спектр реакций, благоприятных для здоровьяизбирательное воздействие, возможны неспецифические токсические реакции
Сила воздействияв пределах физиологической нормыв пределах физиологической нормыэффект может выходить за пределы физиологической границы
Вероятность осложненийнезначительнаянезначительнаявысокая
Назначает приёмчеловек сам себе выбирает пищусамостоятельно или после консультации у врачаврач или под контролем врача
Оздоровительный эффектмедленный, но продолжительныймедленный, но продолжительныйбыстрый, но кратковременный

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1451
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: