з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Остеохондроз

Остеохондроз - це дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, в першу чергу міжхребцевих дисків, що супроводжується їх деформацією, зменшенням висоти, розшаруванням.

Найбільш часто остеохондроз локалізується в нижньошийних, верхньогрудних і ніжнепоясних відділах хребта. Поширений остеохондроз дуже широко і до 40-річного віку виявляється в більшості людей в тій чи іншій мірі.
Етіологія остеохондрозу недостатньо з'ясована. Велике значення мають спадкова схильність, вікові зміни в міжхребцевих дисках, їхня гостра або хронічна травма, порушення сегментарного кровообігу.

У розвитку остеохондрозів розрізняють кілька періодів. Кожен з них характеризується певними анатомо-морфологічними змінами в диску, суміжних тілах хребців і в міжхребцевих суглобах.

Симптоми. Перший період проявляється болями в ураженому відділі хребта, більш-менш постійними, або простріл. Йому властивий ряд рефлекторно - больових синдромів: плечолопатковий больовий синдром, синдром грушоподібної м'язи, болі в області серця.

Другий період пов'язаний з невластивою хребту рухливістю. У цілому цей стан характеризується як нестабільність хребта. У клінічній картині переважають болі в тому чи іншому відділі хребта, що підсилюються при незручних або довгостроково зберігаються позах (частіше фізичних навантаженнях), відчуття дискомфорту.

Потім слід третій період з утворенням грижі диска. При цьому здавлюються корінці спинномозкових нервів, судини, спинний мозок.
Патологічна імпульсація виданої зони, як і на інших стадіях процесу, призводить до м'язово - тонічним, нервово-судинним і дистрофічних рефлекторним проявам захворювання. Їм сприяє і імпульсація з відповідних міжхребцевих суглобів, в яких розвивається дистрофічний процес в умовах зближення суміжних хребців і виникає спондилоартроз. Клінічно синдром в цей період характеризується то вираженої фіксованого деформацією ураженої відділу у формі кіфозу, лордозу або сколіозу, то недостатньою фіксацією, що супроводжується більш чіткими явищами випадіння з боку стискаються корінці, судин або спинного мозку.
Четвертий (заключний) період характеризується поширенням дегенеративного процесу. Продовжується розвиток деформуючого артрозу в міжхребцевих суглобах. Клінічна картина в цей період може бути достатньо, оскільки окремі диски вражені в різного ступеня.
Остеохондроз на різних стадіях може поєднуватися з проявам деформуючого спондильоз.

Неврологічні прояви залежать від періоду остеохондрозу, а також розвиваються у зв'язку з низкою інших вертебральних і особливо екстравертебральних факторів.

У перебігу захворювання розрізняють стадії загострення і ремісії. Стадія загострення ділиться на фазу про1рессірованія, стаціонарну і фазу регресування.

Дегенеративне враження міжхребцевого диска найбільш часто зустрічається серед інших уражень хребта і клінічно протікає важко. Часто приводить до неврологічних порушень, що виникають внаслідок здавлювання нервових корінців остеофітами або задніми випинання міжхребцевих дисків.
Симптоматика остеохондрозу шийного відділу хребта залежить від рівня ураження нервового корінця. Болі можуть з'являтися в області ключиці і плеча, поширюватися по всій руці, захоплювати передню частину грудей, нагадуючи серцеві болі.

Розвиток міжхребцевих гриж може супроводжуватися руховими порушеннями, слабістю в руці. У перший час болю або рухові порушення мало виражені.
Грудний відділ хребта піддається тривалому напрузі і травматизації. Найчастіше всією остеохондроз грудного відділу виникає після травми, особливо хронічною мікротравматизація, підняття тяжкості, іноді після компресійного перелому.

Більшість хворих скаржаться на короткочасні АБО тривалі ниючі або стріляють болі в хребті дифузного характеру, болі в грудній клітці з іррадіацією в грудину, ключицю, в підребер'ї. Болі виникають як у стані спокою, так і при русі, фізичному навантаженні, при тривалому перебуванні у вимушеній нерухомому положенні. Відрізняються також болі в м'язах спини, сідниць, иррадиирующие в пах чи стегно, відчуття скутості у хребті, тугоподвижность.
Найбільш часто спостерігається корінцевий синдром. Болі періодичні, виникають при русі, нахилі.

Симптоматика поперекового міжхребцевого остеохондрозу складна, різноманітна і залежить від ступеня вираженості дегенеративного процесу, локалізації його в сегментах хребця та поширеності.

Протягом 1 -2 років (іноді до 10 років) болю локалізуються в попереково-крижовій області. В подальшому вони поширюються в сідничний область, в ногу, частіше на одній стороні. Хворі відзначають тяжкість, скутість і тугоподвижность в поперековому відділі хребта.

Стиснення сакральних нервових корінців призводить до порушення чутливості і слабкості в обох ногах, рідше до порушення акту дефекації і сечовипускання.
Діагностика. На рентгенограмі хребта виявляються дегенеративні зміни в міжхребцевих суглобах, міжхребцевих дисках, що сприяють звуженню міжхребцевого каналу. На профільних рентгенограмах виявляються зниження висоти міжхребцевого диска, зміна його форми, хрящова грижа, остеофіти, зміна форми тіла хребця.

При виражених ураженнях міжхребцевого диска вводять всередину диска рослинний протеолитический фермент папаїн. Однак він може викликати різні ускладнення (і перш за все алергічні реакції).
Витяжка як консервативний метод лікування займає важливе місце. Використовуються також масаж, мануальна терапія, ЛФК.

RUS

Остеохондроз

Остеохондроз - это дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, в первую очередь межпозвонковых дисков, сопровождающееся их деформацией, уменьшением высоты, расслоением.

Наиболее часто остеохондроз локализуется в нижнешейном, верхнегрудных и нижнепоясних отделах позвоночника. Распространенный остеохондроз очень широко и к 40-летнему возрасту обнаруживается у большинства людей в той или иной степени.
Этиология остеохондроза недостаточно выяснена. Большое значение имеют наследственная предрасположенность, возрастные изменения в межпозвонковых дисках, их острая или хроническая травма, нарушения сегментарного кровообращения.

В развитии остеохондрозов различают несколько периодов. Каждый из них характеризуется определенными анатомо-морфологическими изменениями в диске, смежных телах позвонков и в межпозвонковых суставах.

Симптомы. Первый период проявляется болями в пораженном отделе позвоночника, более или менее постоянными, или прострел. Ему присущ ряд рефлекторно - болевых синдромов: плечелопаточный болевой синдром, синдром грушевидной мышцы, боли в области сердца.

Второй период связан с несвойственной хребту подвижностью. В целом это состояние характеризуется как нестабильность позвоночника. В клинической картине преобладают боли в том или ином отделе позвоночника, усиливающиеся при неудобных или длительно сохраняются позах (чаще физических нагрузках), ощущение дискомфорта.

Затем следует третий период с образованием грыжи диска. При этом сдавливаются корешки спинномозговых нервов, сосуды, спинной мозг.

Патологическая импульсация выданной зоны, как и на других стадиях процесса, приводит к мышечно - тоническим, нервно-сосудистым и дистрофическим рефлекторным проявлениям заболевания. Им способствует и импульсация из соответствующих межпозвонковых суставов, в которых развивается дистрофический процесс в условиях сближения смежных позвонков и возникает спондилоартроз. Клинически синдром в этот период характеризуется то выраженной фиксированной деформацией пораженного отдела в форме кифоза, лордоза или сколиоза, то недостаточной фиксацией, что сопровождается более четкими явлениями выпадения со стороны сжимаются корешки, сосудов или спинного мозга.
Четвертый (заключительный) период характеризуется распространением дегенеративного процесса. Продолжается развитие деформирующего артроза в межпозвонковых суставах. Клиническая картина в этот период может быть достаточно, поскольку отдельные диски поражены в разной степени.
Остеохондроз на разных стадиях может сочетаться с проявлений деформирующего спондилеза.

Неврологические проявления зависят от периода остеохондроза, а также развиваются в связи с рядом других вертебральных и особенно экстравертебральных факторов.

В течении заболевания различают стадии обострения и ремиссии. Стадия обострения делится на фазу про1рессирования, стационарную и фазу регрессирования.

Дегенеративное поражение межпозвонкового диска наиболее часто встречается среди других поражений позвоночника и клинически протекает тяжело. Часто приводит к неврологическим нарушениям, возникающим вследствие сдавливания нервных корешков остеофитами или задними выпячивания межпозвонковых дисков.
Симптоматика остеохондроза шейного отдела позвоночника зависит от уровня поражения нервного корешка. Боли могут появляться в области ключицы и плеча, распространяться по всей руке, захватывать переднюю часть груди, напоминая сердечные боли.

Развитие межпозвоночных грыж может сопровождаться двигательными нарушениями, слабостью в руке. В первое время боли или двигательные нарушения мало выражены.
Грудной отдел позвоночника подвергается длительному напряжению и травматизации. Чаще всей остеохондроз грудного отдела возникает после травмы, особенно хронической микротравматизация, поднятие тяжести, иногда после компрессионного перелома.

Большинство больных жалуются на кратковременные или длительные ноющие или стреляющие боли в позвоночнике диффузного характера, боли в грудной клетке с иррадиацией в грудину, ключицу, в подреберье. Боли возникают как в состоянии покоя, так и при движении, физической нагрузке, при длительном пребывании в вынужденном неподвижном положении. Отличаются также боли в мышцах спины, ягодиц, иррадиирующие в пах или бедро, чувство скованности в позвоночнике, тугоподвижность.
Наиболее часто наблюдается корешковый синдром. Боли периодические, возникающие при движении, наклоне.

Симптоматика поясничного межпозвоночного остеохондроза сложна, многообразна и зависит от степени выраженности дегенеративного процесса, локализации его в сегментах позвонка и распространенности.

В течение 1 -2 лет (иногда до 10 лет) боли локализуются в пояснично-крестцовой области. В дальнейшем они распространяются в ягодичную область, в ногу, чаще на одной стороне. Больные отмечают тяжесть, скованность и тугоподвижность в поясничном отделе позвоночника.

Сжатия сакральных нервных корешков приводит к нарушению чувствительности и слабости в обеих ногах, реже к нарушению акта дефекации и мочеиспускания.
Диагностика. На рентгенограмме позвоночника обнаруживаются дегенеративные изменения в межпозвонковых суставах, межпозвонковых дисках, способствующие сужению межпозвонкового канала. На профильных рентгенограммах выявляются снижение высоты межпозвонкового диска, изменение его формы, хрящевая грыжа, остеофиты, изменение формы тела позвонка.

При выраженных поражениях межпозвонкового диска вводят внутрь диска растительный протеолитический фермент папаин. Однако он может вызывать различные осложнения (и прежде всего аллергические реакции).
Вытяжка как консервативный метод лечения занимает важное место. Используются также массаж, мануальная терапия, ЛФК.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2003
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: