з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Очищення організму

Сьогодні, на думку багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних лікарів, очищення організму є вже обов'язковою процедурою, попередньої лікуванню переважної більшості захворювань. При цьому основним результатом, який потрібно одержати по закінченні курсу очищення організму, буде нормалізація діяльності і режимів роботи його основних органів і систем. Таку думку поділяє більшість вчених в галузі дієтології та нутриціології. Нa основі цього положення розроблена концепція, згідно з якою в процесі життя людський організм повинен періодично очищатися, за допомогою спеціально створених для цього препаратів від токсинів, шлаків, каміння та інших включень, що накопичуються, відкладаються в органах, суглобах, судинах, лімфі, крові, в тканинах людини в процесі його життєдіяльності. Медична статистика застосування препаратів очищення переконливо свідчить, що по завершенні повного очищення організму дуже часто мають місце випадки часткового або повного лікування від великого числа захворювань, якими страждали пацієнти.

Враховуючи, що БАДи для очищення організму мають широкий спектр лікувально-профілактичних якостей, нижче, в описі препаратів наводиться повна інформація про їх лікувальні якості, що допоможе зробити правильний вибір препаратів для очищення та лікування. Додатково, після проведеного очищення, організм пацієнта, що звільнився від накопичених роками, а дуже часто і десятиліттями, шкідливих відкладень, отримує можливість більш ефективно реагувати в лікувальному плані на подальші препарати, які пацієнт прийматиме в процесі подальшого лікування. При проведенні повного очищення організму необхідно керуватися наступними правилами:
- Очищення органів повинно проводитися в певній послідовності, порушувати яку не рекомендується, препарати під час очищення повинні прийматися, по можливості регулярно;

- Загальна тривалість курсу очищення кожного або групи органів, як правило, повинна становити не менше 20 днів. Якщо цей час зменшити, то очищення організму буде неповним, поверхневим;
- Прийом продукту як добавки до їжі повинен відбуватися, як правило, під час їжі, якщо інше не обумовлено в інструкції із застосування препарату.

На початку курсу необхідно керуватися такими правилами: чим вище тяжкість хвороби хворого, тим повільніше і довше повинне проводитися очищення організму. В даному випадку (важкі форми захворювання, слабкий стан здоров'я пацієнта) необхідно в 1,5-2 рази зменшувати денну дозу прийому препаратів і відповідно в стільки ж збільшувати тривалість циклу лікування кожного органу.


RUS


Очищение организма

Сегодня, согласно мнению многих ведущих зарубежных и отечественных врачей, очищение организма является уже обязательной процедурой, предшествующей лечению подавляющего большинства заболеваний. При этом основным результатом, который требуется получить по окончании курса очищения организма, будет нормализация деятельности и режимов работы его основных органов и систем. Такое мнение разделяет большинство ученых в области диетологии и нутрициологии. Нa основе данного положения разработана концепция, согласно которой в процессе жизни человеческий организм должен периодически очищаться, с помощью специально созданных для этого препаратов от токсинов, шлаков, камней и других включений, накапливающихся, откладывающихся в органах, суставах, сосудах, лимфе, крови, в тканях человека в процессе его жизнедеятельности. Медицинская статистика применения препаратов очищения убедительно свидетельствует, что по завершении полного очищения организма очень часто имеют место случаи частичного или полного излечения от большого числа заболеваний, которыми страдали пациенты.

Учитывая, что БАДы для очищения организма обладают широким спектром лечебно-профилактических качеств, ниже, в описании препаратов приводится полная информация об их лечебных качествах, что поможет сделать правильный выбор препаратов для очищения и лечения. Дополнительно, после проведенного очищения, организм пациента, освободившийся от накопившихся годами, а очень часто и десятилетиями, вредных отложений, получает возможность более эффективно реагировать в лечебном плане на последующие препараты, которые пациент будет принимать в процессе дальнейшего лечения. При проведении полного очищения организма необходимо руководствоваться следующими правилами:
- очищение органов должно проводиться в определенной последовательности, нарушать которую не рекомендуется, препараты во время очищения должны приниматься, по возможности регулярно;
- общая продолжительность курса очищения каждого или группы органов, как правило, должна составлять не менее 20 дней. Если это время уменьшить, то очищение организма будет неполным, поверхностным;
- прием продукта в качестве добавки к пище должен происходить, как правило, во время еды, если иное не оговорено в инструкции по применению препарата.

В начале курса необходимо руководствоваться следующим правилам: чем выше тяжесть болезни больного, тем медленнее и дольше должно производиться очищение организма. В данном случае (тяжелые формы заболевания, слабое состояние здоровья пациента) необходимо в 1,5-2 раза уменьшать дневную дозу приема препаратов и соответственно во столько же увеличивать длительность цикла лечения каждого органа.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1445
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: