з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Неспецифічний виразковий коліт

Захворювання супроводжується хронічним запаленням слизової оболонки товстої і прямої кишок. Перебіг виразкового коліту неспецифічного хвилеподібний, з чергуванням періодів загострення та ремісії. Причини захворювання недостатньо вивчені.
Патологічні зміни полягають у формуванні некротичних-виразкових вогнищ в товстій кишці. За умови розповсюдження виразкового процесу на всі верстви кишкової стінки остання може бути перфорована. При подальшому рубцювання виразок відбувається деформація товстої кишки.

Симптоми. Клінічна картина захворювання проявляється проносом, кишковими кровотечами. Болі в нижній частині живота супроводжуються болісними тенезмами. У цей період нерідкі підвищення температури тіла, відмова хворого від їжі.
Захворювання, як правило, протікає з ремісіями і загостреннями. У міру погіршення загального стану розвивається гіпохромна анемія, нейтрофільний лейкоцитоз. З'являється прискорена СОЕ. До розвитку загострення виразкового коліту неспецифічного призводять інфекційні ураження будь-якої локалізації, оперативні втручання, зміни харчового режиму. Таким же несприятливою дією володіють різні лікарські препарати, особливо антибіотики. Фізична перевтома в окремих випадках здатне призводити до загострення патологічного процесу в товстій кишці.

Виразковий коліт неспецифічний небезпечний своїми ускладненнями, найбільш грізним з яких є перфорація. У разі одночасного прориву кількох виразок розвивається перитоніт, що відрізняється особливо злоякісним перебігом з летальним результатом. У числі інших ускладнень необхідно відзначити кишкові кровотечі, парапроктит, свищі, рак, гепатит. Виражена діарея призводить до гіпохромною анемії, гіпопротеїнемії, гіпокаліємії і полігіповітамінозу.
Прогноз виразкового коліту неспецифічного несприятливий.

Діагностика. Пальпація живота дає можливість визначити болючість в лівій здухвинній ділянці. Ректороманоскопія виявляє гіперемію, набряк, кровоточивість, ерозію та виразки слизової оболонки. Рентгенологічно визначають втрату фізіологічної гаустраціі товстої кишки, звуження просвіту її, виразки і псевдополіпи.

Лікування. Лікування захворювання доцільно розпочинати з правильного харчування, що передбачає введення в організм підвищених кількостей білка і вітамінів. Деякі дослідники рекомендують довести щоденно отримується кількість білка до 150 р. Визнано вельми корисним частина вітамінів вводити парентерально. Кожні 3 дні необхідно переливати 100 мл крові.

RUS

Неспецифический язвенный колит

Заболевание сопровождается хроническим воспалением слизистой оболочки толстой и прямой кишок. Течение язвенного колита неспецифического волнообразный, с чередованием периодов обострения и ремиссии. Причины заболевания недостаточно изучены.
Патологические изменения заключаются в формировании некротических-язвенных очагов в толстой кишке. При условии распространения язвенного процесса на все слои кишечной стенки последняя может быть перфорированная. При дальнейшем рубцевание язв происходит деформация толстой кишки.

Симптомы. Клиническая картина заболевания проявляется поносом, кишечными кровотечениями. Боли в нижней части живота сопровождаются мучительными тенезмами. В этот период нередки повышение температуры тела, отказ больного от пищи.
Заболевание, как правило, протекает с ремиссиями и обострениями. По мере ухудшения общего состояния развивается гипохромная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз. Появляется ускоренная СОЭ. К развитию обострения язвенного колита неспецифического приводят инфекционные поражения любой локализации, оперативные вмешательства, изменения пищевого режима. Таким же неблагоприятным воздействием обладают различные лекарственные препараты, особенно антибиотики. Физическое переутомление в отдельных случаях способно приводить к обострению патологического процесса в толстой кишке.
Язвенный колит неспецифический опасен своими осложнениями, наиболее грозным из которых является перфорация. В случае одновременного прорыва нескольких язв развивается перитонит, отличающийся особенно злокачественным течением с летальным исходом. В числе других осложнений необходимо отметить кишечные кровотечения, парапроктит, свищи, рак, гепатит. Выраженная диарея приводит к гипохромной анемии, гипопротеинемии, гипокалиемии и полигиповитаминоза.
Прогноз язвенного колита неспецифического неблагоприятный.

Диагностика. Пальпация живота позволяет определить болезненность в левой подвздошной области. Ректороманоскопия обнаруживает гиперемию, отек, кровоточивость, эрозию и язвы слизистой оболочки. Рентгенологически определяют потерю физиологической гаустрации толстой кишки, сужение просвета ее, язвы и псевдополипы.

Лечение. Лечение заболевания целесообразно начинать с правильного питания, предусматривающий введение в организм повышенных количеств белка и витаминов. Некоторые исследователи рекомендуют довести ежедневно приобретается количество белка до 150 г. Признано весьма полезным часть витаминов вводить парентерально. Каждые 3 дня необходимо переливать 100 мл крови.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1750
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: