з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Лютеїн

Лютеїн - пігмент, що відноситься до групи кисневмісних каротиноїдів, - ксантофилла. Ксантофілли (від грец. Xanthós - жовтий і phýllon - лист) - головна складова частина жовтих пігментів у листках, квітках, плодах і нирках вищих рослин, а також у багатьох водоростях і мікроорганізмах. У 1837 році шведський хімік Берцеліус ввів термін «ксантофилл», позначивши жовтий пігмент, виділений з опадаючого восени жовтого листя. Пізніше під ксантофилла стали розуміти тільки гідроксильовані каротиноїди. Термін «лютеїн» виник тільки в XX столітті. У тваринному світі ксантофілли, у тому числі лютеїн, зустрічаються рідше (наприклад, у курячому жовтку).

Молекула лютеїну ліпофільна. Наявність пов'язаних подвійних зв'язків пояснює светопоглощающіе властивості та антиоксидантну дію лютеїну. Лютеїн легко утворює перекису (за місцем однієї з численних подвійних зв'язків) і, таким чином, може окислювати різні речовини.

Організм людини не здатний синтезувати лютеїн, тому надходження лютеїну в організм прямо пов'язане з харчуванням. Серед усіх каротиноїдів лютеїн має найвищу біодоступністю - майже 80%. На його засвоюваність найбільший вплив має наявність ліпідів в їжі. Для засвоєння лютеїну необхідно споживати деяку кількість ліпідів (жирів). Частина диетарних лютеїну зазвичай етерифікованих, тому потрібна наявність кишкових ліпаз для його деетеріфікаціі. Лютеїн у складі ліпідної міцели повинен підійти до стінки тонкого кишечника. Як полярна молекула, лютеїн розташовується на поверхні розділу фаз. У ентероціт така міцела потрапляє шляхом пасивної дифузії. У кровотік лютеїн виходить у складі хіломікронів. У різних тканинах лютеїн накопичується неоднаково. Максимальна його концентрація спостерігається в оці, особливо - в сітківці - в 10000 разів більше, ніж у плазмі крові. Це пов'язано з виборчим поглинанням лютеїну за допомогою ксантофілл-зв'язуючого переносника. Також в поглинанні лютеїну оком грає роль білок - Тубулін.


Всередині очі, лютеїн (і його ізомер - зеаксантин) також розподілено нерівномірно: У жовтій плямі сітківки сконцентровано до 70% лютеїну і зеаксантину від їх загального вмісту в оці. Крім сітківки і підстильного пігментного епітелію, вони виявляються в судинній оболонці ока, радужці, кришталику і в цилиарном тілі. Їх концентрація експоненціально зменшується від центру сітківки до її периферії. Показано, що близько 50% цих пігментів сітківки зосереджено в її центральній зоні з кутовими розмірами від 0.25 до 2 °. За біохімічним даними, концентрація макулярних пігментів в центральній зоні (1.5 ^ 1 мм) майже в 3 рази вище, ніж у периферичних зонах сітківки людини.

В даний час передбачається, що макулярний пігмент з його максимумом поглинання при 460 нм (синя область) виконує декілька функцій. Серед них - зниження впливу хроматичної аберації очі за рахунок зниження інтенсивності синього абераційних «ареола» при акомодації ока в області максимальної середньої чутливості (550 нм), і, підвищення, тим самим, гостроти зору, а також антиоксидантна - поєднання високого парціального тиску кисню в сітківці (до 70 мм рт. ст.) та наявності чувствітельник до фотоокислення поліненасичених жирних кислот мембран створює передумови до розвитку окислювального стресу, і висока концентрація ліпофільних ксантофиллов, що володіють антиоксидантними властивостями, запобігає окисне повреждніе клітин.

Значення лютеїну для зору
Лютеїн (і його ізомер - зеаксантин) відіграє велику роль у фізіології зору. Як компонент зорових пігментів лютеїн вперше описаний в 1985 році.

У нього дві основні функції:
    
Збільшення гостроти зору за рахунок зменшення хроматичної аберації, тобто фільтрування зорово-неефективною частини спектру до її потрапляння на фоторецептори (усунення «абераційних ореолу»). Це забезпечує більшу чіткість зору, здатність розрізняти деталі.
    
Фотопротекція. Зменшується потік найбільш агресивної частини видимого спектру - синьо-фіолетового, яка відповідає діапазону поглинання лютеїну. Також лютеїн забезпечує захист від вільних радикалів, що утворюються на прямому світлі. Зменшення такого захисту призводить до дегенерації сітківки і поступової втрати зору.

Якщо перша властивість передбачено теоретично і підтверджено тільки на моделях, то друге (захисне) властивість багаторазово показано на людях. Так, встановлено, що люди зі зниженим вмістом лютеїну набагато частіше страждають від макулярної дегенерації. Вживання дієти, багатої лютеїном, дозволяє скоротити ризик дегененераціі сітківки. Граючи роль світлофільтра, лютеїн запобігає помутніння кришталика і руйнування сітківки. Дієта, багата лютеїном, дозволяє достовірно довше зберегти кришталик від помутніння.

Також лютеїн зменшує утворення і накопичення пігменту ліпофусцину, що обумовлює розвиток вікової дистрофії сітківки. Накопичення пігменту ліпофусцину є важливим фактором старіння сітківки. Крім «засмічення» оптичних поверхонь, ліпофусцин виділяє вільні радикали під дією синього світла. Лютеїн знижує швидкість утворення ліпофусцину. Механізм цього явища до кінця не зрозумілий, можливо, в його основі лежить антиоксидантний ефект. Крім того, лютеїн знижує токсичність ліпофусцину за рахунок фільтрації агресивного синього світла.

Зміст лютеїну в макулярній області сітківки з віком зменшується, що вважається одним з основних факторів, що викликають розвиток дегенеративних процесів у сітківці. Чим вище щільність лютеїну в сітківці, тим нижче ризик її пошкодження. Зниження захисної функції сітківки через нестачу лютеїну в їжі призводить до дистрофії пігментного шару сітківки (макулодистрофії), а в результаті - до повної втрати зору. На сьогоднішній день це найпоширеніша причина сліпоти у людей старше 60 років. Збільшення прийому лютеїну з їжею або у вигляді добавок - це дієвий спосіб збільшити його концентрацію в сироватці крові, що в багатьох випадках призводить до збільшення щільності макулярного пігменту.

Крім того, є дослідження, що показують позитивний вплив лютеїну на перебіг глаукомной оптичної нейропатії (ГОН) при підвищений внутрішньоочний тиск (ВГД).

RUS

Лютеин

Лютеин — пигмент, относящийся к группе кислородсодержащих каротиноидов, — ксантофиллам. Ксантофиллы (от греч. xanthós — жёлтый и phýllon — лист) — главная составная часть желтых пигментов в листьях, цветках, плодах и почках высших растений, а также во многих водорослях и микроорганизмах. В 1837 году шведский химик Берцелиус ввел термин «ксантофилл», обозначив жёлтый пигмент, выделенный из опадающих осенью желтых листьев. Позже под ксантофиллами стали понимать только гидроксилированные каротиноиды. Термин «лютеин» возник только в XX веке. В животном мире ксантофиллы, в том числе лютеин, встречаются реже (например, в курином желтке).

Молекула лютеина липофильна. Наличие сопряженных двойных связей объясняет светопоглощающие свойства и антиоксидантное действие лютеина. Лютеин легко образует перекиси (по месту одной из многочисленных двойных связей) и, таким образом, может окислять различные вещества.

Организм человека не способен синтезировать лютеин, поэтому поступление лютеина в организм напрямую связано с питанием. Среди всех каротиноидов лютеин обладает самой высокой биодоступностью — почти 80 %. На его усваиваемость наибольшее влияние оказывает наличие липидов в пище. Для усвоения лютеина необходимо потреблять некоторое количество липидов (жиров). Часть диетарного лютеина обычно этерифицирована, поэтому требуется наличие кишечных липаз для его деэтерификации. Лютеин в составе липидной мицеллы должен подойти к стенке тонкого кишечника. Как полярная молекула, лютеин располагается на поверхности раздела фаз. В энтероцит такая мицелла попадает путем пассивной диффузии. В кровоток лютеин выходит в составе хиломикрона. В разных тканях лютеин накапливается неодинаково. Максимальная его концентрация наблюдается в глазе, особенно — в сетчатке — в 10000 раз больше, чем в плазме крови. Это связанно с избирательным поглощением лютеина с помощью ксантофилл-связывающего переносчика. Также в поглощении лютеина глазом играет роль белок — тубулин.

Внутри глаза, лютеин (и его изомер — зеаксантин) также распределен неравномерно: В жёлтом пятне сетчатки сконцентрировано до 70 % лютеина и зеаксантина от их общего содержания в глазу. Помимо сетчатки и подстилающего пигментного эпителия, они обнаруживаются в сосудистой оболочке глаза, радужке, хрусталике и в цилиарном теле. Их концентрация экспоненциально убывает от центра сетчатки к её периферии. Показано, что около 50 % этих пигментов сетчатки сосредоточено в её центральной зоне с угловыми размерами от 0.25 до 2°. По биохимическим данным, концентрация макулярных пигментов в центральной зоне (1.5^1 мм) почти в 3 раза выше, чем в периферических зонах сетчатки человека.

В настоящее время предполагается, что макулярный пигмент с его максимумом поглощения при 460 нм (синяя область) выполняет несколько функций. Среди них — снижение влияния хроматической аберрации глаза за счёт снижения интенсивности синего аберрационного «ареола» при аккомодации глаза в области максимальной средней чувствительности (550 нм), и, повышение, тем самым, остроты зрения, а также антиоксидантная — сочетание высокого парциального давления кислорода в сетчатке (до 70 мм рт. ст.) и наличия чувствительнык к фотоокислению полиненасыщенных жирных кислот мембран создаёт предпосылки к развитию окислительного стресса, и высокая концентрация липофильных ксантофиллов, обладающих антиоксидантными свойствами, предотвращает окислительное повреждние клеток.

Значение лютеина для зрения
Лютеин (и его изомер — зеаксантин) играет большую роль в физиологии зрения. Как компонент зрительных пигментов лютеин впервые описан в 1985 году.

У него две основные функции:
    Увеличение остроты зрения за счет уменьшения хроматических аберраций, то есть фильтрование зрительно-неэффективной части спектра до её попадания на фоторецепторы (устранение «аберрационного ореола»). Это обеспечивает большую четкость зрения, способность различать детали.
    Фотопротекция. Уменьшается поток наиболее агрессивной части видимого спектра — сине-фиолетовой, которая отвечает диапазону поглощения лютеина. Также лютеин обеспечивает защиту от свободных радикалов, образующихся на прямом свету. Уменьшение такой защиты приводит к дегенерации сетчатки и постепенной потере зрения.

Если первое свойство предсказано теоретически и подтверждено только на моделях, то второе (защитное) свойство многократно показано на людях. Так, установлено, что люди с пониженным содержанием лютеина намного чаще страдают от макулярной дегенерации. Употребление диеты, богатой лютеином, позволяет сократить риск дегененерации сетчатки. Играя роль светофильтра, лютеин предотвращает помутнение хрусталика и разрушение сетчатки. Диета, богатая лютеином, позволяет достоверно дольше сохранить хрусталик от помутнения.

Также лютеин уменьшает образование и накопление пигмента липофусцина, который обуславливает развитие возрастной дистрофии сетчатки. Накопление пигмента липофусцина является важным фактором старения сетчатки. Помимо «засорения» оптических поверхностей, липофусцин выделяет свободные радикалы под действием синего света. Лютеин снижает скорость образования липофусцина. Механизм этого явления до конца не ясен, возможно, в его основе лежит антиоксидантный эффект. Кроме того, лютеин снижает токсичность липофусцина за счет фильтрации агрессивного синего света.

Содержание лютеина в макулярной области сетчатки с возрастом уменьшается, что считается одним из основных факторов, вызывающих развитие дегенеративных процессов в сетчатке. Чем выше плотность лютеина в сетчатке, тем ниже риск её повреждения. Снижение защитной функции сетчатки из-за недостатка лютеина в пище приводит к дистрофии пигментного слоя сетчатки (макулодистрофии), а в итоге — к полной потере зрения. На сегодняшний день это самая распространенная причина слепоты у людей старше 60 лет. Увеличение приема лютеина с пищей или в виде добавок — это действенный способ увеличить его концентрацию в сыворотке крови, что во многих случаях приводит к увеличению плотности макулярного пигмента.

Кроме того, имеются исследования, показывающие положительное влияние лютеина на течение глаукомной оптической нейропатии (ГОН) при повышенном внутриглазном давлении (ВГД).

Інформація про трави та фітотерапію, що знаходиться на нашому сайті стосується складових продукції компанії Амріта. Окремо ми НЕ реалізуємо трав, корнів, складових продукції і т.д. Інформація надана лише в інформаційних (довідкових) цілях.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1743
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: