з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Ключові співробітники, провідні Лідери і Керівництво Компанії планували своє майбутнє

Ключові співробітники, провідні Лідери і Керівництво Компанії планували своє майбутнє

22-23 листопада 2012 року відбулася чергова Стратегічна сесія за участю керівництва, ключових співробітників і провідних Лідерів Компанії «Амріта». Стратегічна сесія була націлена на формування єдиної команди зі співробітників і Лідерів, що має спільне бачення переваг Компанії та програму розвитку структур та Компанії в цілому на найближчий період.

Перед учасниками Стратегічною сесії стояло кілька завдань, а саме:
1. Підвести підсумки попереднього періоду і визначити ключові проблеми, узгодити ключові завдання і сформувати спільне бачення;
2. Узгодити організаційну структуру, розподілити ролі та функції, виробити алгоритм взаємодій співробітників і Лідерів Компанії;
3. Відпрацювати інструменти розвитку бізнесу, підготувати та провести презентацію:
- Ключових переваг Компанії;
- Ключових переваг маркетинг-плану;
- Переваг статусу VIP-Лідерів та Сервісних пунктів.
4. Узгодити план спільних дій співробітників і Лідерів Компанії на грудень-лютий (покриття регіонів точками сервісу; розвиток лідерських і споживчих структур).


Стратегічна сесія включала в себе презентації та виступи ключових Лідерів, керівництва і співробітників Компанії «Амріта», а також роботу в групах. Директор з продажів Тетяна Альохіна представила нову організаційну структуру свого Департаменту та  співробітників, що входять в цю структуру. У новій організаційній структурі Департаменту продажів Лідери є частиною цієї структури і відіграють важливу роль у його функціонуванні. Стратегічна сесія якраз і стала прикладом взаємодії та більш активного залучення Лідерів в процес стратегічного планування і формування напрями розвитку Компанії. Також Директор по продукту Інна Бубновапознайомила всіх присутніх з організаційною структурою свого відділу і вислухала ідеї Лідерів про виведення нових продуктів.

Всього в Стратегічній сесії взяло участь 27 Лідерів та 31 співробітник Компанії «Амріта». Робота тривала 2 дні. В результаті роботи в групах було сформовано загальне бачення розвитку Компанії на найближчий період, створений узгоджений план дій на грудень-лютий, а також визначено переваги Компанії, маркетинг-плану і нових бізнес-пропозицій для Лідерів – Сервісних пунктів і статусу VIP-Лідера. Співробітники і Лідери обмінялися думками та ідеями, був отриманий цінний зворотний зв'язок і вироблені механізми взаємодії між Лідерами і співробітниками для досягнення найкращого результату.

По закінченню роботи у перший день всіх учасників чекав святковий банкет і виступ українського народного колективу. Лідери і співробітники з ентузіазмом співали українські народні пісні та танцювали на дискотеці. В цілому зустріч пройшла в дуже теплій і дружній атмосфері, що сприяє формуванню згуртованої команди «Амріта».


RUS


Ключевые сотрудники, ведущие Лидеры и Руководство Компании планировали свое будущее

Ключевые сотрудники, ведущие Лидеры и Руководство Компании планировали свое будущее

22-23 ноября 2012 года состоялась очередная Стратегическая сессия с участием руководства, ключевых сотрудников и ведущих Лидеров Компании «Амрита».

Стратегическая сессия была нацелена на формирование единой команды из сотрудников и Лидеров, имеющую общее видение преимуществ Компании и программу развития структур и Компании в целом на ближайший период.

Перед участниками Стратегической сессии стояло несколько задач, а именно:
1. Подвести итоги предыдущего периода и определить ключевые проблемы, согласовать ключевые задачи и сформировать общее видение;
2. Согласовать организационную структуру, распределить роли и функции, выработать алгоритм взаимодействий сотрудников и Лидеров Компании;
3. Отработать инструменты развития бизнеса (для новичка, для сетевика), подготовить и провести презентацию:
- ключевых преимуществ Компании;
- ключевых преимуществ маркетинг-плана;
- преимуществ статуса VIP-Лидеров и Сервисных пунктов.
4. Согласовать план совместных действий сотрудников и Лидеров Компании на декабрь-февраль (покрытие регионов точками сервиса; развитие лидерских и потребительских структур).

Стратегическая сессия включала в себя презентации и выступления ключевых Лидеров, руководства и сотрудников Компании «Амрита», а также работу в группах. Директор по продажам Татьяна Алехина представила новую организационную структуру своего Департамента и представила сотрудников, входящих в эту структуру. В новой организационной структуре Департамента продаж Лидеры являются частью этой структуры и играют важную роль в его функционировании. Стратегическая сессия как раз и стала примером взаимодействия и более активного вовлечения Лидеров в процесс стратегического планирования и формирования направления развития Компании. Также Директор по продукту Инна Бубнова познакомила всех присутствующих с организационной структурой своего отдела и выслушала идеи Лидеров о выводе новых продуктов.

Всего в Стратегической сессии приняло участие 27 Лидеров и 31 сотрудник Компании «Амрита».Работа длилась 2 дня. В результате работы в группах было сформировано общее видение развития Компании на ближайший период, создан согласованный план действий на декабрь-февраль, а также определены преимущества Компании, маркетинг-плана и нового бизнес-предложения для Лидеров – Сервисных пунктов и статуса VIP-Лидера. Сотрудники и Лидеры обменялись мнениями и идеями, была получена ценная обратная связь и выработаны механизмы взаимодействия между Лидерами и сотрудниками для достижения наилучшего результата.

По окончанию работы в первый день всех участников ждал праздничный банкет и выступление украинского народного коллектива. Лидеры и сотрудники с энтузиазмом пели украинские народные песни и танцевали на дискотеке. В целом встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере, способствующей формированию сплоченной команды «Амрита».


натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2209
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: