з 8.30 до 21.30
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Інформація по продукту - важлива складова Весняного Лідерського семінару

Інформація по продукту - важлива складова Весняного Лідерського семінару

На Весняному Лідерському семінарі «Швидкий старт з «Амрітою» учасники змогли ознайомитися з декількома продуктовими презентаціями.

У своїй презентаціїпродакт-менеджер напряму Home Віталія Олійник розповіла про новий напрямок продуктового асортименту – Екопродукти для прання «Шанталь»® by amrita®, аналогів яких немає на українському ринку. Історія розробки екопродуктів «Шанталь»® by amrita® починалася з вивчення тенденцій ринку і вимог сучасного споживача, а потім протягом 9 місяців розробники створювали рецептуру продуктів комплексу «розумного прання», уважно підбираючи найкращі інгредієнти і натуральні активні компоненти таким чином, щоб забезпечити:
• безпеку для збереження здоров'я споживача;
• нешкідливість для навколишнього середовища;
• високу ефективність засобів;
• додаткові властивості продукту і вигоди для споживача.

Отримані рецептури уважно тестувалися групою респондентів і неодноразово відправлялися на доопрацювання. В результаті був отриманий зразок високої якості, що відповідає всім поставленим вимогам.

На Лідерському семінарі Віталія Олійник продемонструвала ефективність нових екозасобів – ековідбілювача і екоплямовивідника «Шанталь»® by amrita®. Ековідбілювач для високих температур «Шанталь»® by amrita® чудово впорався з «зеленкою», а Екоплямовивідник для низькотемпературного прання буквально за 15 хвилин вивів плями від соєвого соусу.

Трейд-маркетинг менеджер Денис Китаєв у своєму виступі акцентував увагу на тому, як за допомогою нової лінійки для дому «Шанталь»® by amrita® розширювати структуру. Наприклад, ефективність екозасобів найкраще показати під час демонстрації в домашніх умовах, в Центрах обслуговування клієнтів, Сервісних пунктах, використовуючи промостойки на вулиці, виставках. Продемонструвати ефективність екозасобів «Шанталь»® by amrita® не важко – нові продукти вже довели свою ефективність під час перевірок у науково-дослідних інститутах, дослідницьких лабораторіях.

Крім усього іншого, нові екозасоби від Компанії «Амріта» рекомендовані до застосування Асоціацією алергологів України.

Директор по продукту Інна Бубнова у презентації другого модуля Базового етапу навчання «Комплексний підхід до здоров'я з Компанією «Амріта» підкреслила, що під час знайомства нового Члена Клубу з продукцією слід акцентувати увагу на тому, що Компанія «Амріта» пропонує саме комплексний підхід до здоров'я . «Амріта» забезпечує якісною натуральною продукцією для ефективного і безпечного використання у всіх сферах життя:
1. Напрямок Здоров'я/Amrita Health (Хелс) об'єднує найкращі натуральні продукти для комплексної турботи про Ваше здоров'я.
2. Напрямок Харчування/Amrita Nutrition (Нутрішн) пропонує краще натуральне харчування – корисну і смачну основу Вашого здоров'я.
3. Напрямок Краса/Amrita Beauty (Бьюті)  забезпечує натуральний і ефективний догляд для Ваших природних краси та здоров'я.
4. Напрямок Дім/Amrita Home (Хоум) забезпечує безпечну чистоту – запоруку здоров'я Вашої родини.

У своєму виступі Інна Бубнова детально зупинилася на дії базової програми комплексного оздоровлення з метою підкреслити її абсолютну важливість і незамінність для кожного: «Всі продукти, що входять до складу базової програми – «Мікотон», «Анкарцин» і «Міпро-Віт», є комплексними . Ці продукти впливають на весь організм, але є якась одна провідна властивість, яка проявляється сильніше. Наприклад, до складу «Мікотону» входить хітин-глюкан-меланіновий комплекс. Приблизно 70% в цьому комплексі займає саме хітин, який є вибірковим сорбентом і виводить тільки речовини хімічного походження. Саме тому «Мікотон» чудово поєднується з іншими фітопродуктами. Продукт «Анкарцин» завдяки вмісту у своєму складі еумеланіна виявляє «пошкоджені» клітини, зв'язується з ними і завдяки «Мікотону» виводить їх з організму. Після очищення організму дуже важливо «підживити» молоді клітини за допомогою продукту «Міпро-Віт», до складу якого входять вітаміни, мікро-і макроелементи, а також потужний антиоксидант коензим Q10. За допомогою базової програми комплексного оздоровлення налагоджується робота всього організму!».

У ході Весняного Лідерського семінару «Швидкий старт з «Амрітою» провідні Лідери Компанії «Амріта» виступили зі своїми майстер-класами: про це читайте тут.


RUS


Информация по продукту – важная составляющая Весеннего Лидерского семинара

Информация по продукту – важная составляющая Весеннего Лидерского семинара

На Весеннем Лидерском семинаре «Быстрый старт с «Амритой» участники смогли ознакомиться с несколькими продуктовыми презентациями.

В своей презентации продакт-менеджер направления Home Виталия Олейник рассказала о новом направлении продуктового ассортимента  – экопродуктах для стирки «Шанталь»® by amrita®, аналогов которых нет на украинском рынке. История разработки экопродуктов «Шанталь»® by amrita® начиналась с изучения тенденций рынка и требований современного потребителя, а потом в течение 9 месяцев  разработчики создавали рецептуру продуктов комплекса «умной стирки», внимательно подбирая наилучшие ингредиенты и натуральные активные компоненты таким образом, чтобы обеспечить:
• безопасность для сохранение здоровья потребителя;
• безвредность для окружающей среды; 
• высокую эффективность средств;
• дополнительные свойства продукта и выгоды для потребителя.

Полученные рецептуры внимательно тестировались группой респондентов и неоднократно отправлялись на доработку. В результате был получен образец высокого качества, отвечающий всем поставленным требованиям.

На Лидерском семинаре Виталия Олейник продемонстрировала эффективность новых экосредств – экоотбеливателя и экопятновыводителя «Шанталь»® by amrita®. Экоотбеливатель для высоких температур «Шанталь»® by amrita® прекрасно справился с «зеленкой», а Экопятновыводитель для низкотемпературной стирки буквально за 15 минут вывел пятна от соевого соуса.

Трейд-маркетинг менеджер Денис Китаев в своем выступлении акцентировал внимание на том, как с помощью новой линейки для дома «Шанталь»® by amrita® расширять структуру. Например, эффективность экосредств лучше всего показать во время демонстрации в домашних условиях, в  Центрах обслуживания клиентов, Сервисных пунктах, используя промостойку на улице, выставках. Продемонстрировать эффективность экосредств «Шанталь»® by amrita® не составит труда – новые продукты уже доказали свою эффективность во время проверок в научно-исследовательских институтах, исследовательских лабораториях.

Кроме всего прочего, новыеэкосредства от Компании «Амрита» рекомендованы к применению Ассоциацией аллергологов Украины.

Директор по продукту Инна Бубнова в презентации второго модуля Базового этапа обучения «Комплексный подход к здоровью с Компанией «Амрита» подчеркнула, что во время знакомства нового Члена Клуба с продукцией следует акцентировать внимание на том, что Компания «Амрита» предлагает именно комплексный подход к здоровью.  Компания «Амрита» обеспечивает качественной натуральной продукцией для эффективного и безопасного использования во всех сферах жизни:
1. Направление Здоровье/Amrita Health (Хелс) объединяет лучшие натуральные продукты для комплексной заботы о Вашем здоровье.
2. Направление Питание/Amrita Nutrition (Нутришн) предлагает лучшее натуральное питание – полезную и вкусную основу Вашего здоровья.
3. Направление Красота/Amrita Beauty (Бьюти) обеспечивает натуральный и эффективный уход для Ваших естественных красоты и здоровья.
4. Направление Дом/Amrita Home (Хоум) обеспечивает безопасную чистоту – залог здоровья Вашей семьи.

В своем выступлении Инна Бубнова детально остановилась на действии базовой программы комплексного оздоровления с целью подчеркнуть ее абсолютнуюважность и незаменимость для каждого: «Все продукты, входящие в состав базовой программы – «Микотон»,  «Анкарцин» и «Мипро-Вит», являются комплексными. Эти продукты воздействуют на весь организм, но есть какое-то одно ведущее свойство, которое проявляется сильнее. Например, в состав «Микотона» входит хитин-глюкан-меланиновый комплекс.  Порядка 70% в этом комплексе занимает именно хитин, который является избирательным сорбентом и выводит только вещества химического происхождения. Именно поэтому «Микотон» прекрасно сочетается с другими фитопродуктами.  Продукт «Анкарцин» благодаря содержанию в своем составе эумеланина обнаруживает «поврежденные» клетки, связывается с ними и благодаря  «Микотону» выводит их из организма.  После очистки организма  очень важно «подпитать» молодые клетки с помощью продукта «Мипро-Вит», в состав которого входят  витамины, микро- и макроэлементы, а также мощный антиоксидант коэнзим Q10.  С помощью базовой программы комплексного оздоровления налаживается работа всего организма!».

В ходе Весеннего Лидерского семинара «Быстрый старт с «Амритой» ведущие Лидеры Компании «Амрита» выступили со своими мастер-классами:об этом читайте здесь.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1286
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: