з 8.30 до 21.30

У зв'язку з карантинними заходами відправлення та доставка відбуватиметься із затримкою
Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Гепатит

Гепатит відноситься до інфекцією печінки, викликаної алкоголем, ліками, хімічними речовинами або шкідливих токсичних речовин які приносять шкоди імунній системі.

Існує кілька типів цього захворювання. У більшості випадків збудником гепатиту є вірус. Разом з тим захворювання може розвиватися і в результаті загальних реакцій організму на деякі препарати, що є для нього токсинами або алергенами. Такі реакції можуть виникати на різні хімічні речовини, наприклад, з'єднання металів, розчинники чи алкоголь.
При гепатиті відбуваються набряк, запалення і відмирання клітин тканини печінки. На щастя, здорова печінка, не піддавалися раніше шкідливим руйнівним діям або захворювань, зберігає здатність до відтворення клітин і заміщення омертвілої тканини нової.

Іноді печінка не може самостійно впоратися з інфекцією, і тоді вірус гепатиту залишається в ній у життєздатному стані протягом тривалого часу і навіть протягом всього життя людини.
Носії вірусу гепатиту та особи з хронічним гепатитом схильні до більшого ризику розвитку раку або цирозу печінки.
У функції печінки входять розщеплення і нейтралізація лікарських препаратів та інших хімічних речовин, що надходять у кров. Печінка очищає і звільняє кров від шкідливих речовин і домішок. У печінці утворюється безліч білків і факторів, що згортають крові. Завдяки печінки підтримується необхідний рівень цукру і жирів у крові і відбувається утворення жовчі. Всі перераховані функції при гепатиті можуть порушуватися. Важкі порушення функцій печінки можуть закінчитися комою і смертю.

Симптоми. Незалежно від причини, хвороба причини деякі симптоми при всіх типах гепатиту однакові. До таких загальних проявів хвороби відносяться втрата апетиту і симптоми, що спостерігаються при грипі: головні болі, підвищення температури, втома, нудота і блювота. У деяких людей відзначається забарвлення шкірних покривів в жовтий колір (жовтяниця).
Жовтяниця супроводжується виділенням темної сечі та знебарвлені стільцем, болями у верхній правій частині живота, болями в суглобах і висипом. У багатьох людей гепатит протікає безсимптомно або симптоми бувають виражені так незначно, що ці люди і не підозрюють у себе даного захворювання.

Гепатит А, також відомий як епідемічний гепатит або інфекційний гепатит, викликається вірусом гепатиту А. Вірус поширюється через заражені їжу і воду, а також через прямі контакти з рідинами зараженого організму в основному через недотримання правил санітарії (погано вимиті руки і ін) . Найсильніші спалаху інфекції трапляються серед дітей і молодих людей у громадських місцях - у школах та інших закладах.

Симптоми. Хворий гепатитом А відчуває жар, нудоту, у неї бувають поганий апетит, болі в животі та м'язах, головний біль, швидка стомлюваність, жовтяниця. Початкові симптоми захворювання звичайно спостерігаються через 30 днів після впровадження вірусу в організм. Проте вірус виявляється в калі інфікованих осіб в межах 2 тижнів, що передували розвитку жовтяниці - очевидного симптому ураження печінки. Період захворювання, коли люди не знають, що вони вже інфіковані, є найбільш небезпечним з точки зору передачі інфекції для оточуючих. Гепатит А рідко має смертельний результат, і хвороба зазвичай протікає без тривалих ускладнень. Гепатит А не призводить до хронічного гепатиту або раку печінки.

Гепатит В викликається вірусом гепатиту В. Цю хворобу нерідко називають також сироватковим гепатитом, тому що раніше вважали, що він поширюється лише через заражену кров. В даний час відомо, що зараження може відбуватися через інші рідини організму, такі як слина, сперма, рідина, що виділяється шийкою матки. З цієї причини гепатит В класифікується як і хвороба, що передається статевим шляхом. Новонароджені можуть бути інфіковані вірусом гепатиту В через плаценту матері.

Симптоми. Гепатит В на ранній стадії розвивається зазвичай дуже повільно. Симптоми хвороби з'являються тільки через кілька місяців. Гепатит В вражає печінку, викликаючи се запалення і порушення функцій. Інфекція іноді виявляється так слабо, що не розпізнається як хвороба. Найбільш звичайні симптоми - жовтяниця, загальне нездужання, болі в шлунку, висип, яка іноді супроводжується сверблячкою.

RUS

Гепатит

Гепатит относится к инфекцией печени, вызванной алкоголем, лекарствами, химическими веществами или вредных токсических веществ приносящие вред иммунной системе.

Существует несколько типов этого заболевания. В большинстве случаев возбудителем гепатита является вирус. Вместе с тем заболевание может развиваться и в результате общих реакций организма на некоторые препараты, являющиеся для него токсинами или аллергенами. Такие реакции могут возникать на различные химические вещества, например, соединения металлов, растворители или алкоголь.
При гепатите происходят отек, воспаление и отмирания клеток ткани печени. К счастью, здоровая печень, не подвергавшихся ранее вредным разрушающим воздействиям или заболеваниям, сохраняет способность к воспроизводству клеток и замещение омертвевшей ткани новой.

Иногда печень не может самостоятельно справиться с инфекцией, и тогда вирус гепатита остается в ней в жизнеспособном состоянии длительное время и даже в течение всей жизни человека.
Носители вируса гепатита и лица с хроническим гепатитом подвержены большему риску развития рака или цирроза печени.
В функции печени входят расщепление и нейтрализация лекарственных препаратов и других химических веществ, поступающих в кровь. Печень очищает и освобождает кровь от вредных веществ и примесей. В печени образуется множество белков и факторов, сворачивают крови. Благодаря печени поддерживается необходимый уровень сахара и жиров в крови и происходит образование желчи. Все перечисленные функции при гепатите могут нарушаться. Тяжелые нарушения функции печени могут закончиться комой и смертью.

Симптомы. Независимо от причины, болезнь причины некоторые симптомы при всех типах гепатита одинаковы. К таким общим проявлениям болезни относятся потеря аппетита и симптомы, наблюдающиеся при гриппе: головные боли, повышение температуры, усталость, тошнота и рвота. У некоторых людей отмечается окрашивание кожных покровов в желтый цвет (желтуха).
Желтуха сопровождается выделением темной мочи и обесцвеченный стулом, болями в верхней правой части живота, болями в суставах и сыпью. У многих людей гепатит протекает бессимптомно или симптомы бывают выражены так незначительно, что эти люди и не подозревают у себя данного заболевания.

Гепатит А, также известный как эпидемический гепатит или инфекционный гепатит, вызываемый вирусом гепатита А. Вирус распространяется через зараженные пищу и воду, а также через прямые контакты с жидкостями зараженного организма в основном из-за несоблюдения правил санитарии (плохо вымытые руки и др.). Сильнейшие вспышки инфекции случаются среди детей и молодых людей в общественных местах - в школах и других учреждениях.

Симптомы. Больной гепатитом А чувствует жар, тошноту, у нее бывают плохой аппетит, боли в животе и мышцах, головная боль, быстрая утомляемость, желтуха. Начальные симптомы заболевания обычно наблюдаются через 30 дней после внедрения вируса в организм. Однако вирус обнаруживается в кале инфицированных лиц в пределах 2 недель, предшествовавших развитию желтухи - очевидного симптома поражения печени. Период заболевания, когда люди не знают, что они уже инфицированы, является наиболее опасным с точки зрения передачи инфекции для окружающих. Гепатит А редко имеет смертельный исход, и болезнь обычно протекает без длительных осложнений. Гепатит А не приводит к хроническому гепатиту или раку печени.

Гепатит В вызывается вирусом гепатита В. Эту болезнь нередко называют также сывороточным гепатитом, так как ранее считали, что он распространяется только через зараженную кровь. В настоящее время известно, что заражение может происходить через другие жидкости организма, такие как слюна, сперма, жидкость, выделяемая шейкой матки. По этой причине гепатит В классифицируется как болезнь, передающаяся половым путем. Новорожденные могут быть инфицированы вирусом гепатита В через плаценту матери.

Симптомы. Гепатит В на ранней стадии развивается обычно очень медленно. Симптомы болезни появляются только через несколько месяцев. Гепатит В поражает печень, вызывая се воспаление и нарушение функций. Инфекция иногда оказывается так слабо, что не распознается как болезнь. Наиболее обычные симптомы - желтуха, общее недомогание, боли в желудке, сыпь, которая иногда сопровождается зудом.

натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  2683
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

Всього коментарів: 1
avatar
Гарний пост0Поганий пост
А мне "посчастливилось" познакомиться с гепатитом с . Его мне занесли, когда кровь переливали. Ужас. Только от одной болячки избавилась, так на тебе. Перепугалась я не на шутку, так как слышала от кого-то, что он неизлечим и потихоньку разрушает печень. Врачи меня успокоили, сказали, что лечиться действительно нужно, если хочу прожить долго и быть здоровой и что сейчас уже гепатит с вылечивается. Правда лечение не из дешёвых, но всё таки на кону в прямом смысле жизнь, я как-то даже не думала. Лечили меня при 3м генотипе 48 недель, схема стандартная как и у всех рибавирин и пегасис. Лечение переносила легко и даже иногда забывала, что и лечусь, тем более что уколы нужно было делать всего раз в неделю. Действительно, в конце лечения по результатам анализов выяснилось, что в моей крови вирус гепатита с отсутствует, печень тоже уже полностью восстановлена.
avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: