з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу
Бізнес-конференція: щоб домогтися успіху, потрібно пізнати себе

Бізнес-конференція: щоб домогтися успіху, потрібно пізнати себе

На Лідерській бізнес-конференції «Цілься в 10!», Яка проходила в Києва 13 грудня 2013 року, основна тема була – це «Шлях до себе», який ми для своєї Компанії визначаємо як етап партнерства – 3-й етап розвитку. Ми всі разом повинні навчитися маленькими кроками, спільним маленьким перемогам, які підготують «Амріта» до всіх труднощів низхідних фаз у розвитку економіки, політики та соціальної сфери. А також дозволять згуртовано, як єдина велика команда Лідерів і співробітників зміцнити фундамент під час подолання «дна» економіки і бути готовими до кожної можливості здійснити квантовий стрибок у своєму розвитку у напрямку до нашої мрії, до успіху і благополуччя багатьох людей на шляху до цінностей і досягненням нашої десятки «10 +».

Конференцію умовно можна розділити на дві частини:

  1. Ексклюзивний майстер-клас від бізнес-тренера та спеціаліста в психології успіху Юнони Лотоцької,
  2. А також презентації від Керівництва Компанії та ТОП-Лідерів нової бізнес-моделі «Цілься в 10 +!».

Майстер-клас від Юнони Лотоцької «Шлях до себе» допоміг Лідерам зорієнтуватися в економічній ситуації країни на прикладі економічної теорії Кондратьєва, усвідомити неминучість змін, виходячи з сьогоднішньої ситуації, і визначити подальші кроки, які необхідні для успіху в майбутньому.

«Майстер-клас перевершив всі мої очікування. Зараз мені легко зрозуміти, де саме ми перебуваємо, і які кроки необхідно зробити, щоб залишатися успішними. І я рада, що привезла на даний захід свою структуру, тому що інформація, якою поділилася з нами Юна, – безцінна, і передати її по приїзду також ясно, просто і структуровано буде дуже складно».

Світлана Чорна, Рубіновий директор Компанії «Амріта», г. Вапнярка
У другій частині Лідерської бізнес-конференції автори і розробники представили бізнес-модель «Цілься в 10» як простий алгоритм дій, який є лише одним з декількох цеглинок системи роботи з нової Моделі. Щоб побудувати зростаючий прибутковий бізнес для наших партнерів важливий весь набір ресурсів, без яких успіх буде неможливий:

Нагадаємо, бізнес-модель «Цілься в 10 +!» Розробляється ТОП-Лідерами спільно з керівництвом та співробітниками Компанії «Амріта» на Форумі ключових бізнес-партнерів.

«Бізнес-модель «Цілься в 10» спрямована на збільшення продуктивності для досягнення високих результатів у бізнесі, благополуччя і успіху кожного бізнес-партнера Компанії «Амріта». Для того щоб утримувати лідируючі позиції і бути здатними розвивати бізнес, сьогодні нам і нашим Лідерам потрібні нові компетенції. Важливо не просто пропонувати людям можливість отримання доходу від побудови розвитку своєї дистриб'юторської мережі, а й, безумовно, показувати план розвитку , здійснювати підтримку та супровід партнерів на шляху до успіху. Тому, сьогодні спільно з ключовими Лідерами ми працюємо над системою побудови та розвитку структур за моделлю «Цілься в 10». Цю модель можна назвати найбільш ефективним алгоритмом розвитку власного бізнесу з Компанією «Амріта».

Денис Китаєв, Керівник відділу маркетингу і розвитку
Модель відпрацьовується на практиці і вдосконалюється виходячи з досвіду Лідерів – ключових бізнес- партнерів Компанії «Амріта». На Лідерської бізнес-конференції деякі ТОП-Лідери, а саме Віктор Сулімов, Вікторія Созикіна, Лариса Калин та Оксана Куценко, поділилися своїм досвідом роботи по даній моделі.

Традиційно, Лідерська бізнес-конференція завершилася визнанням наших Лідерів. Свої заслужені статуси отримали нові Срібні, Золоті, Рубінові та Смарагдовий директора. Лідери отримали дипломи, значки і букети з рук Керівництва Компанії: Тетяни Дмитрівни Вінник та Андрія Миколайовича Вінника.

Також ключові ТОП-Лідери та учасники Форуму ключових бізнес-партнерів за прийняття активної участі в розробці бізнес-моделі «Цілься в 10» отримали іменні подяки.

А Лідери, які виконали умови «Програми визнання для Лідерів» отримали свої заслужені золоті прикраси.

Кільце з діамантом:
- Володимир Величко, Смарагдовий директор,
- Раїса Туник, Смарагдовий директор,
- Тетяна Павловська, Смарагдовий директор.

Заслужений золотий годинник отримав Діамантовий директор і бізнес-партнер Компанії «Амріта» Віктор Сулімов.

Вітаємо Лідерів і сподіваємося, що Лідерська бізнес-конференція принесе величезну користь в недалекому майбутньому в побудові бізнесу з Компанією «Амріта» всім її учасникам!


RUS


Бизнес-конференция: чтобы добиться успеха, нужно познать себя

Бизнес-конференция: чтобы добиться успеха, нужно познать себя

На Лидерской бизнес-конференции «Целься в 10!», которая проходила в Киеве 13 декабря 2013 года, основная тема была – это «Путь к себе», который мы для своей Компании определяем как этап партнерства – 3-й этап развития. Мы все вместе должны научиться маленький шажкам, совместным маленьким победам, которые подготовят «Амриту» ко всем трудностям нисходящих фаз в развитии экономики, политики и социальной сферы. А также позволят сплоченно, как единая большая команда Лидеров и сотрудников укрепить фундамент во время преодоления «дна» экономики и быть готовыми к каждой возможности осуществить квантовый скачек в своем развитии по направлению к нашей мечте, к успеху и благополучию многих людей на пути к ценностям и достижением нашей десятки «10+».

Конференцию условно можно разделить на две части:

  1. эксклюзивный мастер-класс от бизнес-тренера и специалиста в психологии успеха Юноны Лотоцкой,
  2. а также презентации от Руководства Компании и ТОП-Лидеров новой бизнес-модели «Целься в 10+!».

Мастер-класс от Юноны Лотоцкой «Путь к себе» помог Лидерам сориентироваться в экономической ситуации страны на примере экономической теории Кондратьева, осознать неизбежность изменений, исходя из сегодняшней ситуации, и определить дальнейшие шаги, которые необходимы для успеха в будущем.

«Мастер-класс превзошел все мои ожидания. Сейчас мне легко понять, где именно мы находимся, и какие шаги необходимо сделать, чтобы оставаться успешными. И я рада, что привезла на данное мероприятие свою структуру, так как информация, которой поделилась с нами Юна, – бесценная, и передать ее по приезду также ясно, просто и структурировано будет очень сложно».

Светлана Черная, Рубиновый директор Компании «Амрита», г. Вапнярка
Во второй части Лидерской бизнес-конференции авторы и разработчики представили бизнес-модель «Целься в 10» как простой алгоритм действий, который является лишь одним из нескольких кирпичиков системы работы по новой Модели. Чтобы построить растущий прибыльный бизнес для наших партнеров важен весь набор ресурсов, без которых успех будет невозможен:

Напомним, бизнес-модель «Целься в 10+!» разрабатывается ТОП-Лидерами совместно с руководством и сотрудниками Компании «Амрита» на Форуме ключевых бизнес-партнеров.

«Бизнес-модель «Целься в 10» направлена на увеличение продуктивности для достижения высоких результатов в бизнесе, благополучия и успеха каждого бизнес-партнера Компании «Амрита».Для того чтобы удерживать лидирующие позиции и быть способными развивать бизнес, сегодня нам и нашим Лидерам нужны новые компетенции. Важно не просто предлагать людям возможность получения дохода от построения развития своей дистрибьюторской сети, а и, безусловно, показывать план развития, осуществлять поддержку и сопровождение партнеров на пути к успеху. Поэтому, сегодня совместно с ключевыми Лидерами мы  работаем над системой построения и развития структур по модели «Целься в 10». Эту модель можно назвать наиболее эффективным алгоритмом  развития собственного бизнеса с Компанией «Амрита».

Денис Китаев, Руководитель отдела маркетинга и развития
Модель отрабатывается на практике и совершенствуется исходя из опыта Лидеров – ключевых бизнес-партнеров Компании «Амрита». На Лидерской бизнес-конференции некоторые ТОП-Лидеры, а именно Виктор Сулимов, Виктория Созыкина, Лариса Калин и Оксана Куценко, поделились своим опытом работы по данной модели.

Традиционно, Лидерская бизнес-конференция завершилась признанием наших Лидеров. Свои заслуженные статусы получили новые Серебряные, Золотые, Рубиновые и Изумрудный директора. Лидеры получили дипломы, значки и букеты из рук Руководства Компании: Татьяны Дмитриевны Винник и Андрея Николаевича Винника.

Также ключевые ТОП-Лидеры и участники Форума ключевых бизнес-партнеров за принятие активного участия в разработке бизнес-модели «Целься в 10» получили именные благодарности.

А Лидеры, выполнившие условия «Программы признания для Лидеров» получили свои заслуженные золотые украшения.

Кольцо с бриллиантом:
- Владимир Величко, Изумрудный директор,
- Раиса Туник, Изумрудный директор,
- Татьяна Павловская, Изумрудный директор.

Заслуженные золотые часы получил Бриллиантовый директор и бизнес-партнер Компании «Амрита» Виктор Сулимов.

Поздравляем Лидеров и надеемся, что Лидерская бизнес-конференция принесет огромную пользу в скором будущем в построении бизнеса с Компанией «Амрита» всем ее участникам!


натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  6071
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.
Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: