з 8.30 до 21.30

Кращий сайт Члена Клубу ГК «Амріта»
0Перейти до каталогу

Апендицит

Гострий апендицит - запалення червоподібного відростка - характеризується певною зміною клінічних проявів.
Симптоми і діагностика. Захворювання болю, що з'являються на початку, найчастіше локалізуються в епігастральної області. Потім біль зміщується в праву клубову ямку. Услід за розвитком больового синдрому з'являються нудота і блювота. Температура тіла підвищується трохи, до субфебрильних значень. У крові виявляється лейкоцитоз.

Про наявність запалення очеревини в правої клубової області свідчить симптом Щеткина - Блюмберга.

Проте незрідка діагностику гострого апендициту утрудняє атипове розташування червоподібного відростка і наявність супутніх захворювань. Має свої особливості гострий апендицит у дітей, літніх осіб. Так, при ретроцекальном розташуванні апендикса відсутня напруга м'язів в клубової області. Одночасно з'являються болі при згинанні правого стегна, хворобливість при постукуванні по поперекової області. Температура заміню підвищується. При внебрюшинном розташуванні червоподібного Відростка біль визначається в поперекової області. З розвитком зачеревної флегмони температура i-ела зростає до 39 °С. Розвивається інтоксикація. У крові - високий лейкоцитоз. При високому розташуванні черевообразного відростка клінічні прояви гострого апендициту можуть нагадувати гострий холецистит. При локалізації апендикса в малому тазу болю визначаються внизу живота. Спостерігається прискорене сечовипускання. Розвивається симптом Коуїа: поява болів внизу живота при ротаційних рухах зігнутої в колінному і тазостегновому суглобах правої нижньої кінцівки.

У дітей клініка гострого апендициту яскрава. Температура з самого початку захворювання помітно підвищується. Переймоподібні болі супроводяться блювотою. Дитя займає вимушене положення - на правому боці, підтягнувши ноги до живота. У крові - високий лейкоцитоз. В осіб літнього віку основний симптом захворювання - біль - виражений слабо. Напруга м'язів живота може бути також відсутньою. Блювота спостерігається рідко. Температурна реакція млява. Зовнішня картина хвороби, що проте ретушується, не відповідає тягарю деструктивних процесів в червоподібному відростку. Лише дані лабораторної діагностики, зокрема, дослідження крові, дозволяє виявити зрушення -лейкоцитарной формули, що сформувалося, вліво. Подібна клінічна картина уповільнює звернення по медичну допомогу і наводить до розвитку такого грізного ускладнення, як перитоніт.

Лікування. Після встановлення діагнозу гострого апендициту хворого машиною «Швидкої допомоги» доставляють в хірургічний стаціонар. До прибуття в лікарню слід утриматися від призначення пацієнтові яких-небудь лікарських засобів. Недопустимо годування хворого.
Екстрена операція не проводяться лише в разі периаппендикулярного інфільтрату. Планова ж операція можлива в пізніший період.
У післяопераційному періоді поважно уникати фізичних навантажень, особливо в перші два місяці після оперативного втручання.

RUS

Аппендицит

Острый аппендицит - воспаление червеобразного отростка - характеризуется определенной сменой клинических проявлений.
Симптомы и диагностика. Заболевания боли, появляющиеся в начале, чаще локализуются в эпигастральной области. Потом боль смещается в правую подвздошную ямку. Вслед за развитием болевого синдрома появляются тошнота и рвота. Температура тела повышается незначительно, до субфебрильных значений. В крови обнаруживается лейкоцитоз.

О наличии воспаления брюшины в правой подвздошной области свидетельствует симптом Щеткина - Блюмберга.

Однако нередко диагностику острого аппендицита затрудняет атипичное расположение червеобразного отростка и наличие сопутствующих заболеваний. Имеет свои особенности острый аппендицит у детей, пожилых лиц. Так, при ретроцекальном расположении аппендикса отсутствует напряжение мышц в подвздошной области. Одновременно появляются боли при сгибании правого бедра, болезненность при постукивании по поясничной области. Температура заменю повышается. При внебрюшинном расположении червеобразного отростка боль определяется в поясничной области. С развитием забрюшинной флегмоны температура i-эла возрастает до 39 ° С. Развивается интоксикация. В крови - высокий лейкоцитоз. При высоком расположении черевообразного отростка клинические проявления острого аппендицита могут напоминать острый холецистит. При локализации аппендикса в малом тазу боли определяются внизу живота. Наблюдается учащенное мочеиспускание. Развивается симптом Коуи: появление болей внизу живота при ротационных движениях согнутой в коленном и тазобедренном суставах правой нижней конечности.

У детей клиника острого аппендицита яркая. Температура с самого начала заболевания заметно повышается. Схваткообразные боли сопровождаются рвотой. Ребенок занимает вынужденное положение - на правом боку, подтянув ноги к животу. В крови - высокий лейкоцитоз. У лиц пожилого возраста основной симптом заболевания - боль - выражен слабо. Напряжение мышц живота может быть также отсутствовать. Рвота наблюдается редко. Температурная реакция вялая. Внешняя картина болезни, однако ретушируется, не соответствует тяжести деструктивных процессов в червеобразном отростке. Только данные лабораторной диагностики, в частности, исследования крови, позволяющий выявить сдвиги-лейкоцитарной формулы, сформировавшееся, влево. Подобная клиническая картина замедляет обращение за помощью и приводит к развитию такого грозного осложнения, как перитонит.

Лечение. После установления диагноза острого аппендицита больного машиной «Скорой помощи» доставляют в хирургический стационар. До прибытия в больницу следует воздержаться от назначения пациенту каких-либо лекарственных средств. Недопустимо кормление больного.
Экстренная операция не проводятся лишь в случае периаппендикулярного инфильтрата. Плановая же операция возможна в более поздний период.
В послеоперационном периоде важно избегать физических нагрузок, особенно в первые два месяца после оперативного вмешательства.
натуральные препараты амрита

  Рейтинг: 5.0/5 з 1  1588
На цій сторінці присутня інформація з відкритих інформаційних джерел компанії «Амріта». Амрита, Amrita - продукція для здоров'я та краси.

Відгуки та коментарі

avatar

натуральные препараты амрита

Логін:
Пароль: